Herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk vastgesteld

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap heeft op 30 september 2015 de gedeeltelijke herziening van het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Eiland van Schalkwijk vastgesteld. Het betreft het noordelijk deel van Het Klooster in de gemeente Nieuwegein.

Waarom een gedeeltelijke herziening?

In het gebied ontwikkelt de gemeente Nieuwegein het bedrijventerrein Het Klooster, Rijkswaterstaat breidt de Prinses Beatrixsluis uit met een derde sluiskolk en ze verbreedt het Lekkanaal. Bij al deze ontwikkelingen gaat leefgebied van een aantal diersoorten die beschermd zijn op grond van de Flora- en faunawet verloren. Dit verlies aan leefgebied moet door de betrokken partijen gecompenseerd worden door de aanleg van een nieuw biotoop in de directe omgeving. Dit natuurcompensatiegebied ligt  tussen de bomenrijen langs het Lekkanaal en Amsterdam-Rijnkanaal.

Vanwege de functieverandering zijn andere waterpeilen en een ander peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) noodzakelijk dan de agrarische waterpeilen zoals die zijn vastgesteld in het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012). Hierdoor is een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit noodzakelijk. In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en winter hanteert.