Gebiedsavond Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk uitgesteld

Gepubliceerd op 21 maart 2014

De gebiedsavond over het raamwaterplan Eiland van Schalkwijk op 27 maart a.s. wordt uitgesteld. Het doel van de geplande gebiedsavond was om met de streek de voorkeursvariant te bespreken. Het bestuur heeft aangegeven dat de economische situatie vraagt om doelmatige keuzes te maken. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen het waterschap, maar ook belanghebbenden een rol gaan spelen in de oplossing van de watervraagstukken. De consequentie hiervan is dat een aantal zaken nader uitgezocht moeten worden. Daarom is het nu nog te vroeg voor een gebiedsavond.

Huidige stand van zaken

Na de gebiedsavond van oktober 2013 over het ‘Toekomstperspectief boeren met water’ is het waterschap aan het werk gegaan om een passend maatregelenpakket samen te stellen, waarmee de knelpunten in de waterhuishouding op het Eiland van Schalkwijk aangepakt worden. Dat zou leiden tot een voorkeursvariant die het waterschap op 27 maart met de streek zouden bespreken.

Het bestuur van het waterschap heeft eind februari jl. specifiek aandacht gevraagd voor de uitvoeringsstrategie voor de thema’s wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) en wateraanvoer. Dat betekent dat de voorkeursvariant nog verder uitgewerkt moet worden.

Vervolg

Het waterschap vindt het belangrijk om in gesprek te blijven met alle betrokken partijen en belanghebbenden. Naar verwachting vindt de uitgestelde gebiedsavond eind april of in mei plaats. Zodra de datum bekend is, stellen wij u op de hoogte.

Vragen of opmerkingen

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Telma Rath van het waterschap, projectleider Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Zij is te bereiken op telefoonnummer (030) 634 59 12 of per email: rath.t@hdsr.nl.