Ontwerp Raamwaterplan Bodegraven Noord

Ontwerp Raamwaterplan Bodegraven Noord

In dit raamwaterplan staat beschreven hoe het waterschap knelpunten in het waterbeheer in Bodegraven Noord de komende jaren wil gaan oplossen. De punten komen voort uit wensen van bewoners en bedrijven, ervaringen uit de dagelijkse praktijk van het waterbeheer, en uit de Europese en landelijke opgaven.

Waarom een raamwaterplan?

Bodegraven Noord is een gebied met een complexe problematiek. Diverse partijen (waterschap, provincie, gemeente, LTO, Parmeij en Natuurmonumenten) buigen zich al tientallen jaren over de relatie tussen de verschillende wateropgaven van het waterschap en de natuuropgave van Natuur Netwerk Nederland. Doordat de wateropgaven en de natuuropgave elkaar beïnvloeden, is jarenlang gewacht met het nemen van water gerelateerde maatregelen. Anno 2016 ligt er een inrichtingsschets van het natuurnetwerk, toch zijn er nog steeds onduidelijkheden en meningsverschillen over de concrete inrichting van de natuur.

Met dit raamwaterplan creëert het waterschap ruimte om daar waar nodig en mogelijk nu het watersysteem te verbeteren. Het gaat dan om maatregelen die geen relatie hebben met de realisatie van de natuuropgave. Bijvoorbeeld het verbreden en verdiepen van watergangen, maar ook het aanleggen van vispassages bij stuwen en gemalen.

Maatregelen die wel een directe relatie hebben met natuur (zoals een nieuwe inlaat voor natuurdoeleinden) voert het waterschap uit zodra er concrete plannen liggen. Kortom: Dit raamwaterplan geeft voldoende tijd en ruimte om het proces van Natuur Netwerk Nederland (de natuuropgave) af te wachten, maar biedt ook ruimte voor overige ontwikkelingen.

Het raamwaterplan loopt van 2017 tot en met 2021.  Onderdeel van het raamwaterplan is een conserverend peilbesluit. Dat is een peilbesluit waarin de huidige waterpeilen opnieuw zijn geformaliseerd.

Uw reactie op het raamwaterplan: tot en met 24 maart 2017

Het ontwerp-raamwaterplan ligt van 10 februari tot en met 24 maart 2017 ter inzage op het waterschapskantoor in Houten. U kunt het ontwerpplan ook downloaden van deze pagina (zie op deze pagina onder 'raamwaterplan documenten').

U kunt nalezen hoe het plan tot stand is gekomen en wat het betekent voor uw percelen. Ook kunt u aangeven wat u er van vindt. Tijdens de zes weken kunt u namelijk als belanghebbende gebruik maken van uw recht op inspraak. Dit kan online, maar u kunt ook uw ondertekende brief sturen aan: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. U kunt ook online een zienswijze indienen of een mail sturen naar info@hdsr.nl.

Online zienswijze doorgeven

Op een interactieve kaart kunt u via een zienswijze aangeven wat u van het raamwaterplan vindt.

Let op: de interactieve kaart werkt het beste als u gebruik maakt van de internetbrowsers Firefox, Chrome of Internet Explorer vanaf versie 9.

Ontwerp Peilbesluit Bodegraven Noord

Ook het ontwerp-peilbesluit ligt ter inzage.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid de Boer-Riebel, projectleider van het Raamwaterplan Bodegraven Noord, via (030) 209 71 46 of boer.as@hdsr.nl.