Ontwerp Raamwaterplan Bodegraven Noord

Raamwaterplan Bodegraven Noord

In dit raamwaterplan staat beschreven hoe het waterschap knelpunten in het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in Bodegraven Noord de komende jaren wil gaan oplossen. De punten komen voort uit wensen van bewoners en bedrijven, ervaringen uit de dagelijkse praktijk van het waterbeheer, en uit de Europese en landelijke opgaven.

Waarom een raamwaterplan?

Bodegraven-Noord is een gebied met een complexe problematiek. Diverse partijen (waterschap, provincie, gemeente, LTO, Parmeij en Natuurmonumenten) buigen zich al tientallen jaren over de relatie tussen de verschillende wateropgaven van het waterschap en de natuuropgave van Natuur Netwerk Nederland. Doordat de wateropgaven en de natuuropgave elkaar beïnvloeden, is jarenlang gewacht met het nemen van water gerelateerde maatregelen. Anno 2016 ligt er een inrichtingsschets van het natuurnetwerk, toch zijn er nog steeds onduidelijkheden en meningsverschillen over de concrete inrichting van de natuur.

Met dit raamwaterplan creëert het waterschap ruimte om daar waar nodig en mogelijk nu het watersysteem te verbeteren. Het gaat dan om maatregelen die geen relatie hebben met de realisatie van de natuuropgave. Bijvoorbeeld het verbreden en verdiepen van watergangen, maar ook het aanleggen van vispassages bij stuwen en gemalen.

Maatregelen die wel een directe relatie hebben met natuur (zoals een nieuwe inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) voor natuurdoeleinden) voert het waterschap uit zodra er concrete plannen liggen. Kortom: Dit raamwaterplan geeft voldoende tijd en ruimte om het proces van Natuur Netwerk Nederland (de natuuropgave) af te wachten, maar biedt ook ruimte voor overige ontwikkelingen.

Het raamwaterplan loopt van 2017 tot en met 2021.  Onderdeel van het raamwaterplan is een conserverend peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt). Dat is een peilbesluit waarin de huidige waterpeilen opnieuw zijn geformaliseerd.

Peilbesluit Bodegraven Noord

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid de Boer-Riebel, projectleider van het Raamwaterplan Bodegraven Noord, via (030) 209 71 46 of astrid.de.boer@hdsr.nl.