Peilbesluit en raamwaterplan Bodegraven Noord vastgesteld

Het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van het waterschap maakt bekend dat op 4 oktober 2017 door het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Bodegraven Noord is vastgesteld. Het peilbesluit maakt deel uit van het eveneens op 04 oktober door het algemeen bestuur vastgestelde raamwaterplan Bodegraven Noord.


Zie ook

Bekijk hieronder de tekst van de bekendmaking.