Kopie van Inspraaktermijn peilbesluit en watergebiedsplan Bodegraven Noord verlengd tot 3 april 2017

Gepubliceerd op 27 maart 2017

Het ontwerp-peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) en het ontwerp raamwaterplan Bodegraven Noord liggen ter inzage. De inspraaktermijn voor deze plannen is in overleg met belanghebbenden in het gebied verlengd naar maandag 3 april. Tot en met deze datum is het mogelijk om een zienswijze op de ontwerp plannen in te dienen.

Wat betekent dit voor u?

U kunt de stukken inzien op het waterschapskantoor in Houten, en in het KCE Evershuis in Bodegraven. Digitaal inzien kan natuurlijk ook: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/bodegraven-noord/ontwerp/

Zienswijze indienen

Wilt u schriftelijk uw zienswijze geven op het raamwaterplan en/of het peilbesluit? Dan kunt u die uiterlijk tot en met 24 maart 2017 indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of via post@hdsr.nl. Op de website van het waterschap vindt u een reactieformulier dat u kunt gebruiken om in te spreken.

Na de inspraakperiode informeert het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het Raamwaterplan en het peilbesluit Bodegraven Noord worden verwerkt. Dit gebeurt, voordat het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) het plan vaststelt. Naar verwachting stelt het algemeen bestuur op 4 oktober 2017, zowel het peilbesluit als het raamwaterplan vast.