Waterschap in overleg met inwoners over waterbeheer Bodegraven Noord

1e gebiedsavond op 12 november 2013

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat het toekomstig waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in het gebied Bodegraven Noord in kaart brengen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners in de streek. Zij kunnen tijdens de planvorming meepraten over het waterbeheer en wensen en problemen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden, inbrengen. Op 12 november organiseert het waterschap een eerste gebiedsavond. De avond wordt gehouden in de Hollandse Boerderij in Bodegraven, aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur.

Directe aanleiding voor de nieuwe aanpak is de herziening van de peilbesluiten in deze gebieden. Maar ook thema's als onderbemaling (Kunstmatig met behulp van een pomp tijdelijk het waterpeil in een gebied verlagen. Hier is een vergunning voor nodig.), waterkwaliteit en waterberging (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden) komen aan de orde.

Watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing)

Het waterschap legt het toekomstig waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) vast in een watergebiedsplan. In een watergebiedsplan beschrijft het waterschap hoe het oppervlaktewatersysteem op een goede manier ingericht en beheerd kan worden. Hierbij worden alle aspecten van de waterhuishouding betrokken. Thema's als het beheersen van de waterkwantiteit (peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) en onderbemaling), het verbeteren van de waterkwaliteit en berging van (piek)neerslag komen aan de orde. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gebruiksfuncties in het gebied, landbouw, natuur en bebouwing. Het watergebiedsplan resulteert in herziene peilbesluiten en een inrichtingsplan met maatregelen.

Interactie met de streek

Om een watergebiedsplan te realiseren waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing en het waterschap uit de voeten kan, is samenwerking essentieel. Om de bewoners bij de planvorming te betrekken organiseert het waterschap gebiedsavonden. Tijdens de avonden kunnen de inwoners wensen en problemen rond het waterbeheer inbrengen. Ook is het mogelijk om individueel, in de vorm van een veldbezoek, wensen en knelpunten op bedrijfsniveau toe te lichten. Het waterschap zal vervolgens, zoveel mogelijk, de inbreng in de planvorming betrekken. De eerste gebiedsavond is op 12 november in de Hollandse Boerderij in Bodegraven.

Overige partners

Behalve de streek betrekt het waterschap ook andere overheden en belangenorganisaties bij het watergebiedsplan. Hiervoor is een begeleidingsgroep ingesteld die het waterschap adviseert over de aanpak en fungeert als denktank. In de begeleidingsgroep zitten medewerkers van de provincies Zuid-Holland en Utrecht, de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Woerden en Alphen a/d Rijn, LTO-Noord, Agrarische natuurvereniging De Parmey, Natuurmonumenten, Visstandbeheercommissie Stichtse Rijnlanden en de Stichting Groene Hart


Nieuwsbrieven