Verslag gebiedsavond 2 november waterbiedsplan Linschoterwaard

Op 2 november 2009 organiseerde de Stichtse Rijnlanden de eerste gebiedsavond over het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Linschoterwaard. Samen met de streek wil het waterschap een breed gedragen inrichtingsplan en peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) opstellen waarin knelpunten in het gebied aangepakt worden. Doel van de avond was de knelpuntenanalyse compleet te maken.

Het verslag van deze gebiedsavond vindt u hier (367 Kb). (pdf, 367 kB)


Meer weten?

Bel projectsecretaris Corina Wijnen, tel. (030) 634 57 80.