Een nieuwe bypass voor de Lange Linschoten

Met het landgoed Linschoten onderzoekt het waterschap de mogelijkheid voor de realisatie van de bypass. Deze bypass verbindt in de toekomst de watergangen langs de Haardijk/Schapenlaan met de Korte Linschoten langs de Reinaldaweg.

Door de aanleg van deze bypass hoeft het water niet meer door het dorp Linschoten naar het noorden, maar kan het deels ook via de bypass worden afgevoerd. Zo kan het waterschap de peilstijgingen in Linschoten onder controle houden.

Samen met het nieuwe gemaal Waardsedijk en de te realiseren waterberging (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden) bij Oudewater werkt het waterschap aan de realisatie van het robuuste watersysteem zoals in het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Linschoterwaard is afgesproken.