Verbeteren watersysteem IJsselveld over de vaart

Op 10 juli heeft het waterschap samen met de eigenaren en gebruikers van het gebied IJsselveld over de vaart gediscussieerd over de maatregelen die moeten worden genomen om het watersysteem te verbeteren. In het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) zijn verbeteringen opgenomen die de wateraanvoer moeten garanderen in dit gebied met een sterk aflopend maaiveld. Deze verbeteringen zijn onder meer de aanleg van een nieuwe inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) vanuit de Monfoortse vaart: een nieuwe watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) waarmee het hele watersysteem kan worden gevoed. De eigenaren geven aan dat dit wellicht ook mogelijke is met verbeteringen in het bestaande systeem. Ook wordt door een aantal ingelanden aangegeven dat ze graag zelf het beheer van de watergangen doen.

Na overleg met de gemeente Montfoort is afgesproken om gezamenlijk te kijken naar het verbeteren van de huidige inlaat vanuit de Hollandse IJssel.

Het waterschap zet komende zomer de plus- en minpunten van het voorstel uit het watergebiedsplan en de verbeteringen aan het huidige systeem op een rij. Eind september zal dit voorstel met de afwegingen met de eigenaren worden besproken. De betrokken mensen krijgen een uitnodiging voor dit overleg.