Start uitvoering Gooyerwetering deelgebied 1

In deelgebied 1 is inmiddels de uitvoering op diverse lokaties gestart. Het waterschap heeft met de betrokken eigenaren individuele afspraken gemaakt over de uitvoering van het werk. Daarom worden de werkzaamheden vaak per perceel of in combinatie met enkele aansluitende percelen uitgevoerd. Ter plaatse van weiland of akkerbouwpercelen wordt over het algemeen de watergang verbreed en een nieuw talud gerealiseerd. Ter plaatse van woningen en tuinen wordt vaker een beschoeiing toegepast om het verlies aan tuin tot een minimum te beperken. De duikers in de dammen zijn vervangen door een duiker met een grotere diameter.

Planning

De eerste percelen zijn inmiddels gereed en enkele zijn nog in uitvoering. Het waterschap verwacht een groot deel van deelgebied 1 nog in 2016 uit te zullen voeren. Het resterende deel zal doorlopen tot in 2017.