Wateroverlast Kockengen

Een terug- en vooruitblik

In Kockengen en omliggende polders is in juli 2014 sprake geweest van hevige wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) na een zware zomerse bui. Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over deze wateroverlast, kunt u kaarten bekijken en informeren we u over de vervolgstappen die het waterschap neemt of heeft genomen.

Op 19 januari 2016 heeft het college van Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en Hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) het rapport ‘Geleerde lessen en verkenning naar geschikte maatregelen maalgebied De Tol’ vastgesteld. Met de klankbordgroep Kockengen Waterproof is op 24 maart het proces waarin we gezamenlijk hebben gezocht naar geschikte mogelijkheden om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken, afgerond.

Dat betekent niet dat we nu ‘klaar’ zijn. Een deel van de maatregelen uit deze rapportage zal de komende periode worden gerealiseerd als onderdeel van grotere projecten. Ook blijven we als waterschap en gemeente investeren in de, inmiddels goede, samenwerking. Maatregelen met een grote ruimtelijke impact en meerdere betrokken belangen worden opgenomen in het nieuw op te stellen gebiedsplan.

Geleerde lessen en verkenning naar geschikte maatregelen maalgebied De Tol

In dit rapport zijn de maatregelen naar aanleiding van de wateroverlastsituatie in juli 2014 beschreven. Dit rapport laat zien welke lessen wij hebben geleerd van de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) en op welke manier wij deze
hebben opgenomen in onze dagelijkse werkzaamheden.

Ook beschrijft het welke maatregelen mogelijk zijn (en welke niet) om wateroverlast in de
toekomst te beperken.

Modelsimulatie (3Di) wateroverlast

Hier kunt u de modelsimulatie bekijken die het bureau Nelen&Schuurmans heeft gemaakt van de wateroverlastsituatie eind juli 2014.

Registratiegegevens van het waterschap

Hier vindt u informatie over registratiegegevens van gemalen en stuwen in Kockengen e.o. tijdens de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) op 28 juli en registratiegegevens van verschillende meetnetten van het waterschap, zoals oppervlaktewaterstanden, pompen, stuwen en schuiven.

Vragen en antwoorden

Hier vindt u de gestelde vragen tijdens en na de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) van juli 2014 met de antwoorden.

Afstudeerscriptie 'Noodvoorziening wateroverlast Kockengen'

In deze afstudeerscriptie 'Noodvoorziening wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) Kockengen' is een variantenstudie uitgevoerd naar tijdelijke maatregelen ter beperking van wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in Kockengen. De scriptie bestaat uit een rapport en een bijlagenboek.