Raamwaterplan en peilbesluit De Tol (2019)

Het waterschap heeft voor het gebied van gemaal De Tol (het dorp Kockengen en de polders Portengen, Kortrijk, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorp en Otterspoorbroek) een raamwaterplan en peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) opgesteld. Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) heeft de documenten 20 februari 2019 vastgesteld. In het raamwaterplan staat wat er in het gebied speelt en welke opgaven moeten worden opgelost om tot een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem te komen.

Een plan op hoofdlijnen

Oplossingsrichtingen, zoals het herindelen van peilgebieden en het verlagen van het waterpeil, zijn op hoofdlijnen geformuleerd. De verdere uitwerking van de maatregelen, bijvoorbeeld hoeveel lager het waterpeil komt, gebeurt in deelplannen. De deelplannen van het dorp en het retentiegebied, zijn de eerste plannen die zullen worden uitgewerkt.

De formele inspraak op deze deelplannen gebeurt op een later moment, zodra deze gereed zijn.

Peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) de Tol

Tegelijk met het raamwaterplan is een conserverend peilbesluit vastgesteld waarin de huidige waterpeilen zijn vastgesteld. Dit peilbesluit vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking in deelplannen. Indien nodig volgt het waterschap voor de deelplannen een projectplanprocedure en wordt het peilbesluit (partieel) herzien.

Samen met

De uitwerking van het raamwaterplan in deelplannen, gebeurt in nauwe samenwerking met inwoners en belangenorganisaties uit Kockengen. Hiervoor is een adviesgroep ingesteld die meedenkt en het waterschap (on)gevraagd adviseert.

Ook op het gebied van bodemdaling zijn partijen samen verantwoordelijk voor het vertragen van de bodemdaling en het nemen van maatregelen. Het waterschap werkt samen met inwoners, belangenorganisatis en andere overheden aan een duurzaam en vitaal veenweidegebied. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het projecten Kockengen Waterproof waar gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en het waterschap samen werken aan een langetermijnvisie en -oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblematiek in Kockengen en de omliggende polder.

Daarnaast faciliteert het waterschap een initiatief van de agrariërs in een aantal polders om onderwaterdrainage in hun percelen aan te brengen. Onderwaterdrainage zorgt voor een gelijkmatiger grondwaterstand gedurende de seizoenen. Hierdoor kan in combinatie met een peilaanpassing, de bodemdaling en de CO2 emissie beperkt en de wateropgave verminderd worden.

Hieronder vindt u verwijzingen naar meer informatie over projecten en initiatieven waarmee het waterschap samenwerkt rondom het Raamwaterplan De Tol.

Het gebied in beeld

Foto: Maarten Koch

Andere projecten in Kockengen

Het waterschap is ook bezig met het verbeteren van de kade langs de Bijleveld (Wagendijk) en de aanleg van een hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast) achter een aantal woningen langs de Wagendijk.

Meer informatie over deze projecten vindt u hier:

Uitvoering project: Verbeteren watersysteem in Gieltjesdorp

Het watersysteem in de polder is geoptimaliseerd, zodat het water beter gestuurd kan worden en de kans op overlast afneemt. De werkzaamheden zijn afgerond. Voor vragen kunt u contact opnemen met Winfried van Leeuwen, E: winfried.van.leeuwen@hdsr.nl

Kockengen Waterproof

Hoe in het zakkende Kockengen openbaar gebied op te hogen en wegen op orde te brengen?

Laatste nieuws

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond De Tol? Meld u dan aan!

Zie ook:

In Kockengen en omliggende polders is in juli 2014 sprake geweest van hevige wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) na een zware zomerse bui. Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over deze wateroverlast, kunt u kaarten bekijken en informeren we u over de vervolgstappen die het waterschap neemt of heeft genomen.

Meer weten over hoe het waterschap omgaat met wateroverlast?

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije van Bergen, projectleider van het raamwaterplan en peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt). Zij is te bereiken via telefoonnummer: (030) 209 7145 of e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl.