Nieuw peilbesluit Spengen tot Oudeland

Het waterschap gaat drie peilbesluiten herzien: Kockengen (polders Spengen, Teckop en Kockengen), Gerverscop (polders Gerverscop, Klein Houtdijk en Breudijk) en Oudeland & Indijk. De huidige  peilbesluiten zijn in 2007 vastgesteld, als onderdeel van het Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen.

Aanleiding voor de herziening is dat de looptijd van de peilbesluiten (10 jaar) is verstreken. Ook zijn er nieuwe visies op veenweide (bodemdaling) en klimaatscenario’s die we graag mee willen nemen in de afwegingen bij de peilbesluiten. Het waterschap zal de huidige peilbesluiten toetsen op de functies in het gebied maar ook op de toekomstbestendigheid.

In het watergebiedsplan Kamerik en Kockengen uit 2007 stonden maatregelen benoemd voor dit gebied, die nog niet zijn uitgevoerd. Hier zullen we ook rekening mee houden bij de herziening van de peilbesluiten.

Op deze pagina vindt u informatie over de peilbesluiten, het gebied en de samenhang met andere projecten in deze polders.

Samen met

De uitwerking van de peilbesluiten gebeurt in nauwe samenwerking met inwoners en belangenorganisaties uit het gebied.

Ook op het gebied van bodemdaling zijn partijen samen verantwoordelijk voor het vertragen van de bodemdaling en het nemen van maatregelen. Het waterschap werkt samen met inwoners, belangenorganisatis en andere overheden aan een duurzaam en vitaal veenweidegebied.

Sturen met water is een innovatieve manier van waterbeheer, waarbij agrariërs per perceel de grondwaterstand actief kunnen regelen. Het waterschap onderzoekt dit systeem, samen met boeren in de praktijk. In de polder Spengen, nabij Kockengen, loopt een pilot met 7 agrariërs op 55 hectare land.

Hieronder vindt u verwijzingen naar meer informatie over projecten en initiatieven waarmee het waterschap samenwerkt in dit gebied.

Laatste nieuws

Het gebied op de kaart

Overzichtkaart polders

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de peilbesluiten? Geef dan svp uw gegevens aan ons door.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije van Bergen, projectleider van de peilbesluiten. Zij is te bereiken via telefoonnummer: (030) 209 7145 of e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl.

Het watersysteem van het gebied in beeld

Kaart Spengen tot Oudeland