Nieuw peilbesluit Spengen tot Oudeland-Indijk

Het waterschap gaat drie peilbesluiten herzien: Kockengen (polders Spengen, Teckop en Kockengen), Gerverscop (polders Gerverscop, Klein Houtdijk en Breudijk) en Oudeland & Indijk. De huidige  peilbesluiten zijn in 2007 vastgesteld, als onderdeel van het Watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Kamerik en Kockengen.

Aanleiding voor de herziening is dat de looptijd van de peilbesluiten (10 jaar) is verstreken. Ook zijn er nieuwe visies op veenweide (bodemdaling) en klimaatscenario’s die we graag mee willen nemen in de afwegingen bij de peilbesluiten. Het waterschap zal de huidige peilbesluiten toetsen op de functies in het gebied maar ook op de toekomstbestendigheid.

In het watergebiedsplan Kamerik en Kockengen uit 2007 stonden maatregelen benoemd voor dit gebied, die nog niet zijn uitgevoerd. Hier zullen we ook rekening mee houden bij de herziening van de peilbesluiten.
Hier vindt u meer informatie over het watergebiedsplan uit 2007.

Op deze pagina vindt u informatie over de peilbesluiten en het proces.

APK waterpeilen - bijeenkomsten met gebied

De belangrijkste opgaven voor het gebied zijn het vinden van een goede balans tussen drooglegging (hoogteverschil tussen maaiveld en slootpeil) en het verminderen van de bodemdaling. Het waterschap heeft de huidige waterpeilen geëvalueerd en een analyse gemaakt van het gebied.

Op dit moment ligt er nog geen concept plan. Met gebiedsbijeenkomsten gaan we met de belanghebbenden de mogelijkheden in de gebieden verkennen. Wat zijn aandachtspunten, wensen en vragen voor het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren). En zo samen te komen tot kansrijke, goede en duurzame oplossingen voor het (water)peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd).

Samen met

De uitwerking van de peilbesluiten gebeurt in nauwe samenwerking met inwoners en belangenorganisaties uit het gebied.

Ook op het gebied van bodemdaling zijn partijen samen verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om bodemdaling te remmen. Het waterschap werkt samen met inwoners, belangenorganisatis en andere overheden aan een duurzaam en vitaal veenweidegebied.

Sturen met water (drukdrainage) is een innovatieve manier van waterbeheer (is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren), waarbij agrariërs per perceel de grondwaterstand actief kunnen regelen. Het waterschap onderzoekt dit systeem, samen met boeren in de praktijk. In de polder Spengen, nabij Kockengen, loopt een pilot met 7 agrariërs op 55 hectare land.

Hieronder vindt u verwijzingen naar meer informatie over projecten en initiatieven in dit gebied.

Laatste nieuws

Het gebied op de kaart

Kaart Spengen tot Oudeland

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de peilbesluiten? Geef dan svp uw gegevens aan ons door.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije van Bergen, projectleider van de peilbesluiten. Zij is te bereiken via telefoonnummer: (030) 209 7145 of e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl.

Het watersysteem van het gebied in beeld

Kaart Spengen tot Oudeland