Maatregelen deelgebied Kamerik - Spengen

Stand van zaken medio 2016

De collectieve hoogwatervoorziening voor Kamerik en Kanis is voor circa 85% gereed. Hetzelfde percentage geldt voor de beoogde maatregelen in de omringende polders. Zodra met de resterende grondeigenaren definitieve afspraken zijn gemaakt kan afronding plaatsvinden. Naar verwachting is dit in de loop van 2016 of 2017.

Het nieuwe peilbesluit voor de polder Spengen gaat in het voorjaar van 2017 de inspraak in. Indien er nieuwe inrichtingsmaatregelen nodig zijn stelt het waterschap ook een projectplan op. Die gaat dan eveneens de inspraak in. Eenieder heeft dan de mogelijkheid om via een zienswijze zijn mening kenbaar te maken. De verwachting is dat uitvoering van de maatregelen voor Spengen in 2017 en 2018 plaatsvindt. Vanaf 2018 kunnen in dat geval de nieuwe peilen worden ingesteld. In de periode 2015 en 2016 onderzoekt het waterschap de bebouwing in de polder Spengen. Doel van dit onderzoek is om te achterhalen op welke plekken sprake is van een houten fundering die kwetsbaar is voor de in te zetten peilverlaging.

De collectieve hoogwatervoorziening van Teckop is al enige tijd klaar. De laatste noodzakelijke maatregelen in de polder worden naar verwachting afgerond in 2017. Dan kunnen ook in die polder de gewenste peilen worden ingesteld.

Nieuwsbrief Spengen

Naast de algemene nieuwsbrief over het watergebiedsplan Kamerik en Kockengen, komt er sinds de zomer van 2016 ook een nieuwsbrief uit specifiek over de ontwikkelingen in de polder Spengen.

Vispassages

Op een aantal plekken in het gebied zijn of worden vispassages aangelegd. Deze stellen vissen in staat om van het ene naar het andere gebied te migreren. Sommige vissoorten zoeken in het najaar dieper water op om te overwinteren. Andere soorten trekken in het voorjaar naar ondiep water op zich voort te planten. De gemalen Oud-Kamerik en Kamerik-Teylingens en een stuk of acht stuwen die de overgang vormen tussen twee peilgebieden zijn of worden passeerbaar voor vissen.

Meer weten?

Voor meer informatie over de maatregelen in deze polders kunt u contact opnemen met de projectbeheerder, Peter Hesen. telefoon: (06) 1506 8420, e-mail: hesen.plgm@hdsr.nl

Kaart plangebied Kamerik - Spengen

Kaart gebied Kamerik - Spengen

Peilschaal Middelwetering

Peilschaal stuw middelwetering noord 1

Een peilschaal in de Middelwetering.