HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Praatkaart nieuw gebiedsplan

Van watergebiedsplan (2007) naar nieuw plan (2017)

In 2007 is het watergebiedsplan Kamerik en Kockengen vastgesteld. In het dorp Kockengen zijn al diverse maatregelen uit dit plan uitgevoerd, zoals het plaatsen van een aantal kunstwerken, onder andere ten behoeve van het polderreservaat. In de deelgebieden rondom Kockengen is in het watergebiedsplan nog een aantal maatregelen voorzien, waarbij peilverlaging ten behoeve van de landbouw, de belangrijkste is.

De situatie in dit gebied is sinds de vaststelling van het watergebiedsplan veranderd. Een voorbeeld hiervan is de recente wateroverlast en de maatregelen die het waterschap neemt en gaat nemen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient voor het gebied ook een nieuw peilbesluit te worden voorbereid. Het huidige peilbesluit geldt tot 2017.

Omdat deze verschillende aspecten in het gebied invloed op elkaar uitoefenen, wil het waterschap op een integrale manier aan de slag met de opgaven in het afvoergebied van gemaal De Tol (zie kaartje). Dat willen we graag samen met alle belanghebbenden uit dit gebied doen.

De opgaven in dit gebied

In het dorp Kockengen en het maalgebied van De Tol liggen verschillende opgaven:

  • resterende maatregelen van het watergebiedsplan 2007
  • nieuw peilbesluit 2017
  • wateropgave in dit gebied
  • maatregelen wateroverlast
  • Kockengen Waterproof

Omdat deze verschillende opgaven invloed op elkaar uitoefenen, gaat het waterschap op een integrale manier van start met een nieuw plan voor dit gebied. Meer informatie over deze opgaven kunt u op deze pagina lezen.

Kockengen Waterproof

De polders rondom Kockengen liggen in het veenweidegebied. Dit gebied kampt met bodemdaling. Bodemdaling zorgt voor steeds hoger wordende kosten. Voor de inwoners in het gebied (extra investeringen aan panden), voor gemeenten en provincies (hoge kosten voor het herstel van wegen en riolering) en voor het waterschap (beheren en in stand houden watersysteem)

In het project Kockengen Waterproof werken de de gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en het waterschap samen aan een langetermijnvisie- en oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblematiek in Kockengen en de omliggende polder.

Maatregelen wateroverlast

In Kockengen en omliggende polders is in juli 2014 sprake geweest van hevige wateroverlast na een zware zomerse bui. Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over deze wateroverlast, kunt u kaarten bekijken en informeren we u over de vervolgstappen die het waterschap neemt of heeft genomen.

Meer weten over hoe het waterschap omgaat met wateroverlast?

Praatkaart nieuw plan Kockengen en De Tol

Praatkaart gebiedsavond 31 oktober 2016

Deze kaart stond centraal tijdens de discussie op de gebiedsavond van 31 oktober 2016.

Informatieavond 31 oktober 2016

Negentig mensen bezochten maandag 31 oktober de informatiemarkt in Kockengen.De gemeente Stichste Vecht, de provincie en het waterschap organiseerden die markt gezamenlijk om informatie te delen en te halen over peilstrategieën, de wateropgave,  bodemdaling en innovaties, en de maatregelen om delen van het dorp Kockengen op te hogen. Veel van deze thema’s komen terug in het nieuwe gebiedsplan dat het waterschap opstelt voor Kockengen en maalgebied De Tol.

Goede gesprekken

De overheden waren blij met de grote opkomst, de positieve, opbouwende sfeer en goede inhoudelijke gesprekken. Het waterschap heeft met veel mensen gepraat over hun ideeën en zorgen voor het gebied. De discussie over de toekomt van het gebied gebeurde aan de hand van ‘praatplaten’. Dit leverde boeiende discussie op over bodemdaling, peilaanpassingen en waterberging. De kaart staat hierboven. De themapanelen over bodemdaling en waterberging, hieronder. 
Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren het huidige peilbeheer, de status van het bergingsgebiedje bij de N401 en de uitvoering van concrete maatregelen.

Tijdelijke noodpomp bij gemaal De Tol

Noodpomp gemaal De Tol 20150624_104955

Een van de noodmaatregelen om de overlast bij een heftige regenbui te beperken.