Raamwaterplan en peilbesluit De Tol (2019)

Van watergebiedsplan (2007) naar nieuw plan (2019)

In 2007 is het Watergebiedsplan Kamerik Kockengen vastgesteld. Bemalingsgebied De Tol is een onderdeel van dit plan. In dit gebied is al een groot deel van de voorgestelde inrichtingsmaatregelen gerealiseerd of worden op korte termijn uitgevoerd. De peilen zijn echter nog niet allemaal conform plan ingesteld; ook is het waterbergingsgebied nog niet aangelegd. Door ontwikkelingen en nieuwe inzichten die zijn opgedaan in de afgelopen 10 jaar - ook tijdens de wateroverlastsituaties - zijn de destijds voorgestelde maatregelen niet overal meer passend. Zo zijn er nieuwe inzichten ten aanzien van (de effecten) van bodemdaling en klimaatverandering. Het waterschap wil met een vernieuwde blik naar het gebied De Tol en het bijbehorende watersysteem kijken zodat dit robuust en toekomstbestendig ingericht wordt. Dit is vertaald naar het nieuwe raamwaterplan DeTol.

Het plangebied omvat het hele bemalingsgebied van de gemaal De Tol (zie rode markering op kaart). Het gebied bestaat uit het dorp Kockengen en de polders Portengen, Kortrijk, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorp en Otterspoorbroek.

Waarom een raamwaterplan?

In het raamwaterplan geeft het waterschap aan welke kaders en oplossingsrichtingen zijn voorzien om o.a. het watersysteem te verbeteren, het risico op wateroverlast te verminderen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Het ontwerp-raamwaterplan is een visiedocument. De uitwerking van de plannen en maatregelen gebeurt in deelplannen. De inspraak van deze deelplannen gebeurt op een later moment, zodra deze gereed zijn.

Waarom een raamwaterplan?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil het watersysteem in De Tol klimaatbestendig inrichten en beheren. Dit kan het waterschap niet alleen omdat de opgaven in het gebied vaak samenhangen en oplossingen niet los staan van ruimtelijke ontwikkelingen, kenmerken van het gebied en initiatieven van ondernemers en bewoners. Ook vraagt de oplossing van een watervraagstuk vaak tijd voor overleg en afstemming. Een raamwaterplan biedt de mogelijkheid maatwerk te leveren zowel wat betreft de integraliteit van de vraagstukken als het te organiseren gebiedsproces.

Wat staat er in het raamwaterplan?

Het raamwaterplan biedt kaders voor de verder uitwerking in deelplannen. In het raamwaterplan is aangegeven wat er in het gebied speelt en welke opgaven moeten worden opgelost om tot een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem in het bemalingsgebied van de Tol te komen. Oplossingsrichtingen zijn op hoofdlijnen geformuleerd, waarna deze in de deelplannen zullen worden uitgewerkt. De deelplannen zullen gefaseerd tot stand komen, de inspraakperiode van de eerste deelplannen staan gepland voor 2019.

Peilbesluit de Tol

Tegelijk met het raamwaterplan wordt een conserverend peilbesluit vastgesteld waarin de huidige waterpeilen worden vastgesteld. Dit peilbesluit vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking in deelplannen. Indien nodig volgt het waterschap voor de deelplannen een projectplanprocedure en wordt het peilbesluit (partieel) herzien. De maatregelen uit alle deelplannen samen zorgen ervoor dat De Tol toekomstbestendig wordt!

Wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Het waterschap reageert op de zienswijzen via een inspraakrapport en geeft dan aan of dit leidt tot een aanpassing van het ontwerp-peilbesluit of raamwaterplan. Volgens de huidige planning behandelt de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) op 31 januari 2019 het ontwerp-peilbesluit, het ontwerp-raamwaterplan en de inspraakrapporten. Deze vergadering is openbaar. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, mag tijdens deze vergadering inspreken. De insprekers ontvangen hier te zijner tijd meer informatie over. Ten slotte stelt het algemeen bestuur van het waterschap het inspraakrapport en het definitieve peilbesluit vast (naar verwachting op 20 februari 2019).

Bodemdaling en Kockengen Waterproof

Bodemdaling is een probleem van ons allemaal, niet alleen van de overheden. Zonder ingrijpen is bodemdaling een proces dat langzaam doorgaat. Partijen zijn samen verantwoordelijk voor het vertragen van bodemdaling en nemen van maatregelen. Om ook in de toekomst te kunnen wonen en werken in een duurzaam en vitaal veenweidegebied wil het waterschap, samen met andere partijen, bodemdaling verminderen.

In het project Kockengen Waterproof werken gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en het waterschap samen aan een langetermijnvisie en -oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblematiek in Kockengen en de omliggende polder.

Daarnaast wil het waterschap een initiatief faciliteren van de agrariërs in een aantal polders om onderwaterdrainage in hun percelen aan te brengen. Onderwaterdrainage zorgt voor een gelijkmatiger grondwaterstand door het seizoen. Hierdoor kan in combinatie met een peilaanpassing, de bodemdaling en de CO2 emissie beperkt en de wateropgave verminderd worden.

Het gebied in beeld

Foto: Maarten Koch

Inloopavond op 9 oktober 2018 in Kockengen

Op 9 oktober heeft het waterschap een informatiebijeenkomst georganiseerd bij bedrijf 'Ontdek de Boerennatuur' (Koos en Thea Zegers), Wagendijk 1 in Kockengen. Ruim 40 inwoners uit Kockengen en omgeving hebben zich laten informeren over de plannen. Een paar inwoners hebben meteen een zienswijze ingediend.

Indienen zienswijze

Gedurende de inspraakperiode kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-peilbesluit. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijk kan met een brief aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ in Houten of per mail aan marije.van.bergen@hdsr.nl. Mondeling kan zowel telefonisch als op afspraak. Dit kan via (030) 209 7145.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond De Tol? Meld u dan aan!

Uitvoering project: Verbeteren watersysteem in Gieltjesdorp

In de laatste week van augustus 2018 zijn de werkzaamheden gestart in het gebied Gieltjesdorp. Het watersysteem in de polder wordt geoptimaliseerd, zodat het water beter gestuurd kan worden en de kans op overlast afneemt. Voor meer informatie over de werkzaamheden in Gieltjesdorp kunt u contact opnemen met de projectleider, Fernand Hoogeveen. Dat kan via e-mail: fernand.hoogeveen@hdsr.nl of per telefoon via (030) 209 7256.

Zie ook:

In Kockengen en omliggende polders is in juli 2014 sprake geweest van hevige wateroverlast na een zware zomerse bui. Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over deze wateroverlast, kunt u kaarten bekijken en informeren we u over de vervolgstappen die het waterschap neemt of heeft genomen.

Meer weten over hoe het waterschap omgaat met wateroverlast?

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije van Bergen, projectleider van het raamwaterplan en peilbesluit. Zij is te bereiken via telefoonnummer: (030) 209 7145 of e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl.