Praatkaart nieuw gebiedsplan

Van watergebiedsplan (2007) naar nieuw plan (2019)

In 2007 is het watergebiedsplan Kamerik en Kockengen vastgesteld. In het dorp Kockengen zijn al diverse maatregelen uit dit plan uitgevoerd, zoals het plaatsen van een aantal kunstwerken, onder andere ten behoeve van het polderreservaat. In de deelgebieden rondom Kockengen is in het watergebiedsplan nog een aantal maatregelen voorzien, waarbij peilverlaging ten behoeve van de landbouw, de belangrijkste is.

De situatie in dit gebied is sinds de vaststelling van het watergebiedsplan veranderd. Een voorbeeld hiervan is de wateroverlast van 2014 en de maatregelen die het waterschap heeft genomen en gaat nemen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient voor het gebied ook een nieuw peilbesluit te worden voorbereid. Het huidige peilbesluit geldt t/m 2018.

Omdat deze verschillende aspecten in het gebied invloed op elkaar uitoefenen, gaat het waterschap op een integrale manier aan de slag met de opgaven in het afvoergebied van gemaal De Tol (zie kaartje). Dat doen we samen met alle belanghebbenden uit dit gebied.

De opgaven in dit gebied

In het dorp Kockengen en het maalgebied van De Tol liggen verschillende opgaven:

  • resterende maatregelen van het watergebiedsplan 2007
  • nieuw peilbesluit 2018
  • wateropgave in dit gebied
  • maatregelen wateroverlast
  • Kockengen Waterproof

Omdat deze verschillende opgaven invloed op elkaar uitoefenen, werkt het waterschap op een integrale manier aan een nieuw plan voor dit gebied. Meer informatie over deze opgaven kunt u op deze pagina lezen.

Kockengen Waterproof

De polders rondom Kockengen liggen in het veenweidegebied. Dit gebied kampt met bodemdaling. Bodemdaling zorgt voor steeds hoger wordende kosten. Voor de inwoners in het gebied (extra investeringen aan panden), voor gemeenten en provincies (hoge kosten voor het herstel van wegen en riolering) en voor het waterschap (beheren en in stand houden watersysteem)

In het project Kockengen Waterproof werken de de gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en het waterschap samen aan een langetermijnvisie- en oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblematiek in Kockengen en de omliggende polder.

Maatregelen wateroverlast

In Kockengen en omliggende polders is in juli 2014 sprake geweest van hevige wateroverlast na een zware zomerse bui. Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over deze wateroverlast, kunt u kaarten bekijken en informeren we u over de vervolgstappen die het waterschap neemt of heeft genomen.

Meer weten over hoe het waterschap omgaat met wateroverlast?

Kaart met opgaven raamwaterplan De Tol

Praatkaart gebiedsavond 31 oktober 2016

Deze kaart staat centraal tijdens het gebiedsproces.

Gebiedsochtend 17 mei 2017

Op 17 mei 2017 is tijdens een gebiedsochtend met agrariërs (> 5 ha grond in eigendom) van gedachten gewisseld over de toekomst van het buitengebied rondom Kockengen. De belangrijkste opgaven in dit gebied zijn het voorkomen van wateroverlast en het vinden van een goede balans tussen drooglegging en het verminderen van de bodemdaling.
Meer informatie vindt u in de presentatie. Het verslag volgt.

Het gebied in beeld

Foto: Maarten Koch

Informatiemarkt 31 oktober 2016

Negentig mensen bezochten de informatiemarkt in Kockengen.De gemeente Stichste Vecht, de provincie en het waterschap organiseerden die markt gezamenlijk om informatie te delen en te halen over peilstrategieën, de wateropgave,  bodemdaling en innovaties, en de maatregelen om delen van het dorp Kockengen op te hogen. Veel van deze thema’s komen terug in het nieuwe gebiedsplan dat het waterschap opstelt voor Kockengen en maalgebied De Tol. Hieronder vindt u de 'praatplaten' die tijdens de avond zijn gebruikt.