Kamerik en Kockengen

Het watergebiedsplan voor de regio Kamerik - Kockengen is in 2007 vastgesteld door het algemeen bestuur. Het plan bestaat uit diverse peilbesluiten en een inrichtingsplan. De maatregelen van het inrichtingsplan waren nodig om de gewenste peilen in te kunnen stellen en in algemene zin het watersysteem te verbeteren. Maatregen zijn het realiseren van aanvullende gemaalcapaciteit, graven van extra watergangen, verbreden van watergangen en het aanleggen van nieuwe kunstwerken (stuwen, inlaten, dammen, duikers). In 2009 is gestart met de uitvoering. Nog niet alle maatregelen zijn klaar.

Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden (zie kaart hiernaast):

  • De Tol: polders Portengen, Kortrijk, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorpo en Otterspoorbroek (blauw op de kaart)
  • Kockengen - Oudeland: polders Spengen, Teckop, Kockengen, Gerverscop, Klein Houtdijk, Breudijk en Oudeland&Indijk (geel)
  • Kamerik: polders Kamerik-Mijzijde, Kamerik-Teylingens en Groot-Houtdijk (roze).

Raamwaterplan en peilbesluit De Tol (2019)

Voor het gebied ‘De Tol’ (blauw gekleurd deel kaart) bestaande uit het dorp Kockengen en de polders Portengen, Kortrijk, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorp en Otterspoorbroek, heeft het waterschap een nieuw plan opgesteld. Dit is gebaseerd op actuele gebiedsontwikkelingen en nieuwe beleidsinzichten die zijn opgedaan in de afgelopen 10 jaar, ook tijdens de wateroverlastsituaties. Dit raamwaterplan ‘De Tol, Toekomstbestendig’ laat zien welke maatregelen het waterschap de komende jaren uit wil voeren.

Voor het deelgebied de Tol is het watergebiedsplan uit 2007 formeel ingetrokken. Onderdelen die nog niet gereed waren maar waarvoor actualisatie en/of nadere uitwerking nodig is,  staan in het nieuwe raamwaterplan voor het gebied. Een voorbeeld is het waterbergingsgebied langs de N401.

Tegelijk met het raamwaterplan is een conserverend peilbesluit vastgesteld waarin de huidige waterpeilen zijn vastgelegd. Dit peilbesluit vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking in deelplannen. De maatregelen uit alle deelplannen samen zorgen dat De Tol toekomstbestendig wordt!

Nieuw peilbesluit in voorbereiding Spengen tot Oudeland

Het waterschap is gestart met het proces om drie peilbesluiten te herzien: Kockengen (polders Spengen, Teckop en Kockengen), Gerverscop (polders Gerverscop, Klein Houtdijk en Breudijk) en Oudeland & Indijk (zie kaart, oranje gekleurde deel). Het waterschap doet dit samen met het gebied. Het doel van een peilbesluit is inzichtelijk te maken op welke manier het waterschap het water beheert.

Peilbesluit Kamerik Teylingens en Groot Houtdijk

Het afgelopen jaar heeft het waterschap langs ’s Gravensloot werkzaamheden verricht om het watersysteem te verbeteren. In het bijzonder om een betere wateraanvoer naar de hoogwatervoorzieningen van erven mogelijk te maken. Deze maatregelen waren opgenomen in het watergebiedsplan Kamerik-Kockengen.

Nu de werkzaamheden zijn afgerond starten we met het langzaam verlagen van het slootpeil buiten de hoogwatervoorziening. Gezamenlijk met het gebied kijken we welk peil dit zal worden. Doel is om de peilen zover te verlagen zodat het waterbeheer ter plaatse verbetert, maar niet lager dan het peil uit het peilbesluit van 2007.

Vanaf 2021 volgt de mate van peilverlaging uit een dan nieuw vast te stellen peilbesluit (zie kaart, roze gekleurde deel).

Vernieuwen peilbesluiten watergebiedsplan Kamerik - Kockengen

De looptijd van 10 jaar voor de peilbesluiten van het watergebiedsplan Kamerik-Kockengen is verstreken. De provincie heeft het waterschap toestemming verleend om voor deze peilbesluiten de termijn met 5 jaar te verlengen. Nu kunnen we een peilbesluit opstellen, dat rekening houdt met recente ontwikkelingen. Het waterschap vindt het belangrijk dat gekeken wordt naar de huidige inrichting van het gebied in combinatie met nieuwe visies en kennis. Nieuwe klimaatscenario’s (drogere zomers met grotere piekbuien), nieuwe inzichten in veenweideproblematiek en een beleidswijziging rondom HWVZ’s maken, dat we nog een keer goed willen kijken hoe we het gebied robuuste en toekomstbestendig kunnen maken. De drooglegging (waterpeilen) maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Het gebied en de doelen van het plan.

De streek rond Kamerik en Kockengen bestaat hoofdzakelijk uit veenweide, met melkveehouderij als belangrijkste agrarische activiteit.

Benieuwd naar de doelen van het watergebiedsplan in 2007?

Meer informatie over het gebied en de doelen vindt u hier.

De Kamerikse wetering

1

De Kamerikse wetering in de polder Oud-Kamerik

Uitvoering maatregelen vertraagd

Uitvoering van de maatregelen uit het watergebiedsplan (2007) heeft sterke vertraging opgelopen. Hierdoor zijn nog niet alle peilen ingesteld zoals destijds voorzien in de peilbesluiten. Er zijn verschillende oorzaken voor de vertragen.
Meer weten? Lees dan verder.