Kamerik en Kockengen

Het watergebiedsplan voor de regio Kamerik - Kockengen is in 2007 vastgesteld door het algemeen bestuur. Het plan bestaat uit verschillende peilbesluiten en een inrichtingsplan. De maatregelen van het inrichtingsplan zijn nodig om de gewenste peilen in te kunnen stellen en in algemene zin het watersysteem te verbeteren. Het gaat om het realiseren van aanvullende gemaalcapaciteit, graven van extra watergangen, verbreden van watergangen en aanleggen van nieuwe kunstwerken (stuwen, inlaten, dammen, duikers). In 2009 is gestart met de uitvoering en deze duurt in ieder geval tot en met 2018. In 2015 is de uitvoering opgesplitst in twee deelgebieden, namelijk ‘ Kamerik-Spengen’ en ‘ Dorp Kockengen en maalgebied De Tol’.

De uitvoering in het dorp Kockengen en maalgebied De Tol: een nieuw plan

Elk gebied kent zijn eigen kenmerken, opgaven, behoeften en kansen. Voor ieder gebied is dan ook een eigen aanpak (maatwerk) gewenst. Om gebiedsgericht maatwerk te kunnen leveren wil het waterschap het gebied in het middelpunt stellen en sámen met belanghebbenden in het gebied een gebiedsplan opstellen. Dit houdt in dat je met elkaar nadenkt over hoe het ook (anders) zou kunnen en samen kijkt naar wat er mogelijk is.

Het waterschap wil dit doen met behulp van een integraal proces en een gebiedsplan voor specifiek het gebied Kockengen en de Tol. Op 31 oktober vond een informatieavond plaats, waarin met de aanwezigen is gesproken over hun ideeën en wensen voor het gebied. Ook is uitgebreid gesproken over de opgaven in het gebied en over mogelijke oplossingsrichtingen. Een aanpassing van (de inrichting en het beheer van) het watersysteem zal worden vastgelegd in een nieuw peilbesluit.

De uitvoering in het gebied Kamerik - Spengen

Het deelgebied Kamerik-Spengen bestaat uit de polders rond Kamerik, Kanis, Spengen, Teckop en Gerverscop. Voor de kernen en bebouwingslinten van Kamerik, Kanis en Teckop legt het waterschap collectieve hoogwatervoorzieningen aan. De slootpeilen in de omringende polders kunnen pas verlaagd worden naar het gewenste niveau als de collectieve hoogwatervoorzieningen allemaal klaar zijn en met alle betrokkenen in het aansluitende agrarische gebied definitieve afspraken zijn gemaakt.

Het waterschap ziet af van het zelf aanleggen van collectieve hoogwatervoorzieningen in Spengen. Voor die polder wordt een nieuw peilbesluit opgesteld. In Gerverscop en omgeving blijken de oorspronkelijk beoogde hoogwatervoorzieningen niet nodig omdat in de praktijk het peil daar nagenoeg niet verandert.

Over het gebied

De streek rond Kamerik en Kockengen bestaat hoofdzakelijk uit veenweide, met melkveehouderij als belangrijkste agrarische activiteit. Gebouwen en bedrijven liggen met name binnen de beide dorpen en in de cultuurhistorisch waardevolle bebouwingslinten.

Het plangebied, dat is gelegen binnen de gemeenten Woerden en Stichtse Vecht, bevindt zich circa 2 meter onder NAP. De waterhuishouding in deze laag gelegen regio is kenmerkend voor de ontginningsmethode van de vroege middeleeuwen. Tussen de langgerekte kavels liggen scheisloten die in contact staan met brede weteringen. Vanuit de weteringen wordt overtollig water opgepompt naar het boezemsysteem van de Oude Rijn. Bij watertekort vindt inlaat van water plaats uit dit systeem.

De maalvliet van de molen van Spengen

2014-06-11 spengen maalvliet molen 4

Kaart van het gebied

Kaart watergebiedsplan Kamerik en Kockengen

Nieuwsbrief

Over het watergebiedsplan Kamerik en Kockengen verschijnt ongeveer eens per jaar een nieuwsbrief. Wanneer de ontwikkelingen daarom vragen verschijnen er extra nieuwsbrieven.

Het vastgestelde watergebiedsplan

De Kamerikse wetering

De Kamerikse wetering in de polder Oud-Kamerik

Doelen van het plan

Een belangrijk doel van het plan is het verlagen van de slootpeilen in het agrarisch gebied. Hiermee wordt voorkomen dat vanwege de steeds zakkende bodem de grondwaterstand te hoog wordt en agrarisch gebruik op den duur niet meer mogelijk is. Om in dorpen en bebouwingslinten gelegen gebouwen met kwetsbare houten funderingen te beschermen tegen het dalende peil legt het waterschap in Kamerik en Teckop collectieve hoogwatervoorzieningen aan (het huidige peil wordt permanent). Daarmee wordt ook verzakkingsschade aan infrastructuur beperkt en de waterhuishouding verbeterd. Voor andere plekken, zoals Spengen en Portengen, onderzoekt het waterschap een alternatieve aanpak voor de bescherming van kwetsbare houten fundering. Bijvoorbeeld in de vorm van een financiële bijdrage aan eigenaren,waarmee zij zelf de funderingsbescherming kunnen regelen.

Het watergebiedsplan heeft verder ten doel de aanvoer en afvoer van water te verbeteren, zodat wateroverlast en watertekort zo veel mogelijk wordt voorkomen. Waar mogelijk worden maatregelen getroffen om de (ecologische) kwaliteit van het water te verbeteren, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers.