Waterschap plaatst stuwen in Zeist

Gepubliceerd op 2 juli 2015

Onlangs is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden begonnen met het plaatsen van stuwen in Zeist. Ze zorgen ervoor dat het water in de wijk Vollenhoven op peil wordt gehouden. In natte perioden kunnen ze snel overtollig water afvoeren. De drie stuwen zijn een maatregel uit het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Groenraven-Oost en Maartensdijk.
Aannemersbedrijf Schep BV uit Benschop voert de werkzaamheden uit.

Vervanging en plaatsing nieuwe stuwen

Nabij de kruising van de Montessorilaan en de Chopinlaan is de bestaande houten stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) vervangen door een betonnen stuw. Ook is de beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) tussen de stuw en de Montessorilaan vervangen. Deze werkzaamheden zijn klaar.
Tussen de Bisschopsweg (gem De Bilt) en de A28 wordt een nieuwe stalen stuw geplaatst. Deze stuw houdt het water voor een groot deel vast en zorgt er voor dat het water via de duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) onder de A28 naar landgoed Vollenhoven stroomt. Op landgoed Vollenhoven plaatst het waterschap een stalen stuw in de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) langs de snelweg. Deze stuw houdt het water op peil op het landgoed.

Mogelijke hinder

De werkzaamheden duren tot na de bouwvak van 2015. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat een deel van de weg kort wordt gestremd, in verband met het laden en lossen van materiaal.

Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap heeft het watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk in 2008 vastgesteld. Het watergebiedsplan bestaat uit een inrichtingsplan en en twee peilbesluiten: de peilbesluiten Groenraven-Oost noordelijk deel en Groenraven-Oost zuidelijk deel en Maartensdijk.
In het inrichtingsplan staat wat het waterschap gaat doen om verdroging in natuurgebieden zoveel mogelijk tegen te gaan, het peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) te optimaliseren, wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) aan te pakken, de waterkwaliteit te verbeteren en neerslag tijdens piekbuien te bergen.


Nieuwe stuw nabij kruising Montessorilaan en Chopinlaan

Nieuwe stuw kruising Montessorilaan en Chopinlaan