Waterschap pakt wateroverlast bij park Arenberg in De Bilt aan

Gepubliceerd op 2 januari 2014

De Stichtse Rijnlanden pakt de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) bij park Arenberg in De Bilt aan. De afwatering van het gebied tussen de woonwijk en de sloot waarop de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) in De Bilt het gezuiverde water loost, is ontoereikend. De wateroverlast wordt veroorzaakt door een sifon die niet meer goed werkt. Hierdoor kan het overtollig (regen)water niet worden afgevoerd.
De werkzaamheden starten begin februari 2014.

Werkzaamheden

Om overtollig water af te voeren wordt er een nieuwe duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) geplaatst onder de effluentsloot (waar de zuivering het gezuiverde water op loost) nabij de Parallelweg en Blauwkapelseweg. De sloot die tussen de woningen aan de Blauwkapelseweg 71 en Park Arenberg 39 ligt, wordt verdiept en ongeveer drie meter verbreed. Ook wordt er een nieuwe watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) gegraven die straks via de duiker in verbinding staat met de verbrede sloot. Aannemer Gebroerders Schep uit Benschop voert de werkzaamheden uit.

Uitvoering inrichting Voorveldse Polder vertraagd

Dienst Landelijk Gebied zou in 2011 starten met de inrichting van de Voorveldse Polder. In dit plan zou, op kosten van het waterschap, ook de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in Park Arenberg worden aangepakt. Eind 2010 is de subsidie vanuit het Rijk en Provincie ingetrokken, waardoor de plannen zijn stopgezet. Of en wanneer de inrichting plaatsvindt is tot op heden nog onduidelijk. In verband met voortdurende wateroverlast, heeft het waterschap in goed overleg met alle betrokken partijen besloten dit nu aan te pakken.

Maatregel uit watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Groenraven-Oost en Maartensdijk

De aanpak van de wateroverlast is één van de maatregelen uit het watergebiedsplan voor het gebied Groenraven-Oost en Maartensdijk. De maatregelen zijn bedoeld om het peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) te optimaliseren, wateroverlast aan te pakken, de waterkwaliteit te verbeteren, neerslag tijdens piekbuien te bergen en verdroging in natuurgebieden zoveel mogelijk tegen te gaan.


Meer informatie?

Neem contact op met projectleider David Reurslag, tel (030) 634 58 37.