Projectplan ‘Vervangen duiker Blikkenburgervaart te Zeist’ vastgesteld

Op 9 januari 2018 heeft het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het projectplan en de inspraaknotitie “Vervangen duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) Blikkenburgervaart te Zeist” vastgesteld. Dit betekent dat de uitvoering van het project kan worden gestart.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 18 september t/m 30 oktober 2017. Tijdens deze inspraakperiode zijn bij het waterschap drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp projectplan.

Probleem
De omgeving en stedelijke kern van Zeist wordt van water voorzien door aanvoer vanuit de Kromme Rijn. Het water wordt via de Rijnwijkse wetering en de Blikkenburgervaart aangevoerd. Tussen de Rijnwijkse wetering en de Blikkenburgervaart ligt een duiker met een lengte van 500 meter. Deze duiker verkeert in een slechte staat van onderhoud en is bovendien te krap gedimensioneerd om, na een overstort (Een overstort is een uitlaatklep voor het riool. Bij hevige regenval komt bij gemengde rioolstelsels het water via een overstort in het oppervlaktewater. Dat is nodig omdat het water anders op straat komt te staan of ongewenst bij mensen in huis komt.) van de riolering, de vereiste hoeveelheid water te kunnen doorvoeren.

Ligging projectgebied
Het gebied ligt ten noorden van de spoorbaan Arnhem – Utrecht en wordt globaal begrensd door de Driebergseweg aan de oostzijde en de Bunzinglaan aan de westzijde.

Wat gaan we doen?

Er is een projectplan opgesteld waarin is opgenomen dat de huidige duiker moet worden vervangen door een nieuwe, grotere duiker of, als dit mogelijk is, te vervangen door een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten). Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat het aanbrengen van een watergang de voorkeur heeft.


Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.J. Koerhuis van de afdeling Waterbeheer (is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren), telefoonnummer (030) 634 58 37, koerhuis.aj@hdsr.nl