Verdrogingsbestrijding omgeving Zeist

In 2010 is een start gemaakt om de verdroging te bestrijden. Omgeving Zeist is als eerste aangepakt omdat in dit gebied de meeste verdroging plaatsvindt. Op landgoederen en natuurgebieden zijn maatgelen getroffen om verdroging tegen te gaan.

Het waterschap is bezig met de uitvoering van het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) "Groenraven-Oost en Maartensdijk " In dit plan zijn maatregelen opgenomen om de waterbeheersing binnen dit gebied op orde te krijgen. Een aantal uitvoeringsmaatregelen hebben betrekking op de bestrijding van de verdroging.

Verdrogingsbestrijding

Binnen dit watergebiedsplan liggen verschillende landgoederen en natuurgebieden die in meer of mindere mate te maken hebben met verdroging. Verdroging heeft betrekking in kwalitatief of kwantitatieve zin.

Kwantitatieve verdroging speelt bij gebieden waarbij de grondwaterstand te diep onder de grond zit waardoor planten met hun wortels niet meer goed bij het grondwater komen. De maatregelen die hier genomen kunnen worden hebben betrekking op het verhogen van het grondwater.

Van kwalitatieve verdroging wordt gesproken wanneer gebiedsvreemd water (water van buiten het gebied zelf) worden ingelaten. Dit water is vaak van slechtere kwaliteit en heeft een negatief effect op de flora en fauna. Het is beter om 'gebiedseigen' water langer vast te houden.

De gebieden

In de onderstaande gebieden zijn maatregelen genomen om de verdroging te bestrijden. Deze gebieden zijn geïsoleerd van het omliggende watersysteem. Hierdoor kan een peil gehanteerd worden dat aansluit op de aanwezige natuurwaarde en wordt gebiedseigen water vastgehouden waardoor de waterkwaliteit verbetert.

  • Natuurweide Blikkenburg
  • Natuurgebied De Bunzing
  • Landgoed Rijnwijck
  • Natuurgebied Hooge Woerd
  • Landgoed Vollenhoven
  • Landgoed Beerschoten

Op deze foto wordt een stuw geplaatst bij de natuurweide van Blikkenburg.

kraan