Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft het watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk in 2008 vastgesteld. Het watergebiedsplan bestaat uit een inrichtingsplan en en twee peilbesluiten: de peilbesluiten Groenraven-Oost noordelijk deel en Groenraven-Oost zuidelijk deel en Maartensdijk.

Projectplan vervangen duiker Blikkenburgervaart

Wilt u meer informatie over het projectplan vervangen duiker Blikkenburgervaart? Klik dan op de link hieronder.

Doelstelling

Groenekan

In het inrichtingsplan staat wat het waterschap gaat doen om verdroging in natuurgebieden zoveel mogelijk tegen te gaan, het peilbeheer te optimaliseren, wateroverlast aan te pakken, de waterkwaliteit te verbeteren en neerslag tijdens piekbuien te bergen.

De gebruiksfuncties in het gebied, zoals natuur, landbouw, en bebouwing zijn uitgangspunt geweest voor het plan.

Maatregelen

Veel maatregelen zijn bedoeld om in natte perioden snel overtollig water af te kunnen voeren. Dat gebeurt door het vervangen van stuwen en duikers. Hierdoor wordt wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast wordt het watersysteem op meerdere locaties aangepast, om het waterpeil goed te kunnen beheren. Ook komen er vispassages en legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan om de waterkwaliteit te verbeteren. Verder worden op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug werkzaamheden uitgevoerd om de verdroging tegen te gaan.

Betrokkenen

Het watergebiedsplan is opgesteld in nauw overleg met bewoners, overheden en belangenorganisaties uit het gebied. Bewoners konden knelpunten en suggesties over het waterbeheer in hun woonomgeving kenbaar maken tijdens een informatieavond. Daarnaast was er een begeleidingsgroep ingesteld, die het waterschap adviseerde over de aanpak. Hierin zaten de Dienst Landelijk Gebied (Herinrichting, Groenraven-Oost en Noorderpark), Hydron (nu Vitens), de gemeenten Zeist, De Bilt, Driebergen, Bunnik, Utrecht, Houten en Nieuwegein, Waternet, LTO, Staatsbosbeheer, Werkgroep Natuurlijk Zeist-West, Stichting Het Utrechts Landschap, Utrechts Particulier Grondbezit, Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei en Kromme Rijngebied.

Aangrenzende watergebiedsplannen

Woont u in het gebied? Dan heeft u wellicht ook te maken met de aangrenzende watergebiedsplannen.

Nieuws

Peilbesluiten

In een peilbesluit legt het waterschap de oppervlaktewater waterpeilen vast van een begrensd gebied. Ook is er een inspanningsverplichting om dit peil te handhaven. Bij dit plan gaat het om de peilbesluiten Groenraven-Oost noordelijk deel, Groenraven-Oost zuidelijk deel en Maartensdijk. Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties het uitgangspunt, bijvoorbeeld landbouw, natuur en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van een waterpeil. De landbouw wil vaak een laag waterpeil, voor de natuur is een hoog waterpeil beter. Voor bebouwing is een vast waterpeil gewenst.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Arjan Koerhuis
Telefoon: (030) 634 58 37
E-mail: koerhuis.aj@hdsr.nl