HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Bodegraven Noord

In het gebiedsplan Bodegraven Noord beschrijft het waterschap hoe het oppervlaktewatersysteem in dit gebied op een goede manier ingericht en beheerd kan worden. In het plan komen thema's als het beheersen van de waterkwantiteit (peilbeheer en onderbemaling), het verbeteren van de waterkwaliteit en berging van (piek)neerslag aan de orde. Het watergebiedsplan is begin 2016 gewijzigd in een raamwaterplan met deelplannen. Meer informatie hierover vindt u elders op deze pagina.

Kaart van het gebied

kaart watergebiedsplan Bodegraven Noord

Het gebied (2.200 ha) is afgebakend met hydrologische grenzen: De Meije in het noorden, de Oude Rijn in het Zuiden en de Molentocht als oostelijke grens.

Van watergebiedsplan naar raamplan met deelplannen

Eind 2012 is het waterschap gestart met het opstellen van het watergebiedspan voor ‘Bodegraven Noord'. Binnen dit watergebiedsplan streven we er naar de wateropgaven integraal op te pakken. Opgaven voor ons als waterschap zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de waterafvoer, het optimaliseren van peilen voor de functies en de aanpak van de wateroverlast.

Deze opgaven kunnen we echter niet los zien van de andere opgaven in het gebied, zoals recreatie en natuur. Sterker nog, soms kunnen deze opgaven het beste gezamenlijk worden gerealiseerd. Samenwerken werkt kostenbesparend en biedt kansen voor het gehele gebied.

Een integrale gebiedsaanpak heeft gevolgen voor de aanpak van het watergebiedsplan.  We willen flexibel inspelen op de ontwikkelingen in het gebied en zorgen dat de uitvoering van de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluit. Maar de onderdelen die niet gerelateerd zijn aan de natuuropgaven kunnen gewoon worden uitgevoerd.

We willen daarom het watergebiedsplan veranderen in een Raamplan met deelplannen. In het Raamplan wordt de visie voor het gebied opgenomen. Deze visie is opgesteld op basis van alle analyses en  informatie van gebiedsavonden en gesprekken in het gebied . De deelplannen worden gefaseerd in de tijd (dus niet allemaal tegelijk) opgesteld. In de deelplannen staat de concrete uitwerking van de maatregelen. Het waterschap is van plan het eerste deelplan tegelijkertijd met het Raamplan op te stellen. Dit eerste deelplan bevat de meest urgente maatregelen en maatregelen die geen relatie hebben met de NNN verbinding.

De begeleidingsgroep

Het waterschap betrekt ook andere overheden en belangenorganisaties bij het raamwaterplan. Hiervoor is een begeleidingsgroep ingesteld die het waterschap adviseert over de aanpak en fungeert als denktank.

Nieuws

polderlandschap in Bodegraven Noord

De Meijevliet bij het kruispunt van de polders Weijland en De Bree

Nieuwsbrief

Over het raamwaterplan  verschijnt een paar keer per jaar een nieuwsbrief waarop u zich gratis kunt abonneren.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Astrid de Boer-Riebel, tel. (030) 209 7146, of per mail boer.as@hdsr.nl

Het gebied in één oogopslag

Bodegraven Noord is een veenweidegebied. De bodem daalt gemiddeld met 0,5 centimeter per jaar, met uitschieters tot 1 centimeter per jaar. Tot nog toe was het in veenweidegebieden gebruikelijk dat het waterschap elke tien jaar de waterpeilen aanpast aan de bodemdaling. Dit is echter op de lange termijn niet overal houdbaar.

Het plangebied ligt in de provincie Zuid-Holland. Voor de toekomst van Bodegraven Noord is behoud van het karakteristieke veenweidelandschap en de agrarische sector van belang. Dat betekent dat er in dit gebied perspectief moet blijven voor de landbouw, afgestemd op een duurzaam waterbeheer.

Samenwerken in het gebied Gouwe Wiericke

Het gebied Bodegraven Noord is onderdeel van een groter gebied Gouwe Wiericke.

In dit gebied werkt ons waterschap samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda, en het hoogheemraadschap van Rijnland aan vier opgaven: de aanleg van nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur en benutten van kansen voor toerisme en recreatie. Meer weten over de samenwerking, het gebied en de opgaven? Lees verder.