Waterschap aan de slag met watergebiedsplan polder Blokhoven

Voor de polder Blokhoven gaat het waterschap een watergebiedsplan opstellen.

Het waterschap gaat een watergebiedsplan opstellen voor de polder ‘Blokhoven’. Deze polder is onderdeel van het Eiland van Schalkwijk. In een watergebiedsplan beschrijft het waterschap hoe het oppervlaktewatersysteem in een afgebakend gebied op een goede manier ingericht en beheerd kan worden. Hierbij worden alle aspecten van de waterhuishouding meegenomen.

Thema’s die aan de orde komen zijn waterkwantiteit (peilbeheer en onderbemaling), het verbeteren van de waterkwaliteit en berging van (piek)neerslag. De gebruiksfuncties in een gebied zijn hierbij leidend. In Blokhoven zijn dat landbouw, bebouwing en natuur.

Rol voor inwoners gebied

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners van het gebied. Zij kunnen tijdens de planvorming meepraten over het waterbeheer en wensen en problemen waar zij dagelijks tegenaan lopen, inbrengen.

Ook heeft het waterschap afspraken gemaakt met de Enveloppecommissie Linieland om naast de wateropgaven ook de belevingsopgaven vanuit de Nieuwe Hollandse Waterlinie mee te nemen. Het watergebiedsplan leidt tot een herzien peilbesluit en een Projectplan Waterwet met maatregelen (een inrichtingsplan).
Hier leest u de laatste ontwikkelingen en vindt u achtergrondinformatie over het watergebiedsplan.

Samenwerking met Linieland

Ook heeft het waterschap ervoor gekozen om in polder Blokhoven nauw samen te werken met de Enveloppecommissie Linieland. Daar liggen kansen om de wateropgave wateroverlast te koppelen aan de belevingsopgaven van Linieland.

Het waterschap heeft ervoor gekozen om het watergebiedsplan Blokhoven samen met Linieland op te stellen. Zo ontstaat er een goede afstemming tussen de wateropgaven en de belevingsopgave. Daar waar er mogelijk kansen zijn, worden deze gekoppeld.
Belanghebbenden uit het plangebied worden nauw betrokken bij het opstellen van dit watergebiedsplan.

De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

  1. Knelpunten- en kansenanalyse. Deze stap is bedoeld om de knelpunten en kansen in het gebied beeld te krijgen. We vragen belanghebbenden tijdens een gebiedsavond of zij zich hierin herkennen en of ze aanvullingen hebben. Naar verwachting wordt deze avond eind januari 2014 gehouden.
  1. Variantenanalyse. In deze stap brengen we oplossingsrichtingen in beeld en bespreken we deze met de belanghebbenden. Dit leidt tot een voorkeursvariant.
  1. Opstellen Projectplan. In deze stap werken we de voorkeursvariant concreet uit in een ontwerp Projectplan Waterwet (voorheen inrichtingsplan). De bestuurlijke keuzes lichten we toe aan belanghebbenden tijdens een gebiedsavond.
  1. Inspraak en vaststelling plan. In deze stap leggen we het Projectplan formeel ter inzage. Op basis van inspraakreacties passen we het plan eventueel aan. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het plan vast. Daarna is het mogelijk om in bezwaar en beroep te gaan bij de Rechtbank en uiteindelijk bij de Raad van State.

Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Voor het Eiland van Schalkwijk stelt het waterschap momenteel een raamwaterplan op. In dit proces werkt het waterschap samen met de gemeente Houten en provincie Utrecht om onze duurzame doelstellingen te koppelen aan die van de gemeentelijke en provinciale structuurvisies. In het raamwaterplan wordt een voorkeursoplossingsrichting uitgewerkt om de verschillende wateropgaven op een duurzame en klimaatbestendige manier voor de komende 25 jaar op te lossen. Het raamwaterplan geeft de kaders voor de concrete uitwerking van de watergebiedsplannen op het Eiland van Schalkwijk.

Als eerste start het waterschap met het watergebiedsplan Blokhoven, nog voordat het raamwaterplan definitief is. Dat gebeurt nu, omdat de kaders zich inmiddels beginnen af te tekenen.

Peilbesluit Eiland van Schalkwijk

In oktober 2012 heeft het waterschap een nieuw peilbesluit vastgesteld voor het Eiland van Schalkwijk. Er is toen bewust gekozen om alleen de praktijkpeilen vast te stellen. De knelpunten in het watersysteem pakt het waterschap aan bij de uitwerking van het raamwaterplan en de watergebiedsplannen.

Het raamwaterplan en de nadere uitwerking daarvan in watergebiedsplannen kunnen peilaanpassingen tot gevolg hebbben. Als dat het geval is volgt een partiële herziening van het peilbesluit. De inschatting van het waterschap is dat dit voor polder Blokhoven noodzakelijk is. Het waterschap neemt dat mee bij de communicatie over het watergebiedsplan met de streek.

Wateropgaven

De polder voldoet op enkele plekken niet aan de normen die zijn afgesproken in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Hierdoor is er wateroverlast in het landelijk gebied, maar ook in de kern van Schalkwijk. De ontwikkeling van het klimaat verergert dit naar verwachting alleen nog maar. Daarnaast is de (ecologische) waterkwaliteit nog onvoldoende. Nu worden de doelen die in de Europese Kaderrichtlijn Water staan, niet gehaald. Ook met de wateraanvoer voor de nachtvorstschadebestrijding in de fruitteelt loopt het waterschap tegen grenzen aan, waardoor het niet overal lukt in de behoefte te voorzien. In sommige delen van het plangebied wordt het peil opgezet tot boven zomerpeil. Dat leidt tot problemen voor de melkveehouderij. In het plangebied zijn daarnaast enkele waterlopen en duikers te krap. Ook liggen er veel kleine kunstwerken in het tertiaire watersysteem, zoals stuwen, dammen en inlaten die een optimaal peilbeheer in de weg staan. Tenslotte zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat boezemwater tijdens hoogwater de polder instroomt.