Vierde partiële herziening peilbesluit Inundatieveld polder Blokhoven vastgesteld

Op 9 november 2016 heeft het algemeen bestuur van het waterschap de vierde partiële herziening van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012) “Inundatieveld polder Blokhoven”(2016) vastgesteld; dit is een uitwerking van het bijbehorende projectplan.

Het project betreft de realisatie van extra open water van 1 ha en een inundatieveld van circa 2,2 ha in polder Blokhoven. Uitvoering van dit project geeft niet alleen invulling aan het oplossen van de wateropgave wateroverlast in de polder Blokhoven, maar versterkt ook de ecologische waterkwaliteit en de cultuurhistorische en recreatieve beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit, kan binnen 6 weken na bekendmaking (van 14 november tot en met 27 december 2016), beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking. Het waterpeil, zoals opgenomen in de partiële herziening (in Artikel I onder B), wordt tijdens de uitvoering van project “Inundatieveld polder Blokhoven” ingesteld.