Projectplan aanleg Natuurvriendelijke oevers Inundatiekanaal, fortgracht Lunet aan de Snel en De Snel vastgesteld

Gepubliceerd op 28 mei 2015

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil 1,4 km natuurvriendelijke oevers aanleggen aan de oostzijde in het Inundatiekanaal, de noordelijke fortgracht van Lunet aan de Snel en langs De Snel in polder Blokhoven, bij Schalkwijk en Tull en ´t Waal. Hiervoor is een projectplan vastgesteld. Het ontwerp-projectplan lag ter inzage van 24 februari tot en met 6 april 2015. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap twee zienswijzen ingediend.

Waarom natuurvriendelijke oevers

De aanleg van natuurvriendelijke oevers is een verplichting vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW stelt dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde moet zijn. Om dit te bereiken neemt het waterschap diverse maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is één van deze maatregelen om de plantengroei op het Eiland van Schalkwijk te stimuleren en daarmee de biodiversiteit.

Rekening houden met cultuurhistorie

Het Inundatiekanaal en de fortgracht maken deel uit van het Rijksmonument de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). In het ontwerp van de natuurvriendelijke oevers is daarom uitdrukkelijk rekening gehouden met cultuurhistorie. Op advies van het Kwaliteitsteam NHW legt het waterschap de natuurvriendelijke oever aan in het Inundatiekanaal zelf en alleen aan de oostzijde. Daarmee wordt het strakke karakter van het kanaal gewaarborgd. Voor het ontwerp van de oever langs de fortgracht heeft het waterschap zich laten inspireren door de plattegrond van het fort met de grachten uit 1909. De grond die vrijkomt bij het graven van de oevers langs de fortgracht en langs De Snel gebruikt het waterschap om het Inundatiekanaal minder diep te maken. Nu is het kanaal te diep voor plantengroei.

Meer informatie

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis van de afdeling Watersysteembeheer, bereikbaar op telefoonnummer (030) 634 58 37, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl en/of post@hdsr.nl.