Bijeenkomst watergebiedsplan Blokhoven

Gepubliceerd op 15 januari 2014

Op donderdag 30 januari organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met Linieland een bijeenkomst over het watergebiedsplan Blokhoven. De bijeenkomst wordt gehouden in Dorpshuis De Wiese, De Wiese 2 te Schalkwijk ‎en duurt van 20.15 uur – 22.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

In een watergebiedsplan beschrijft het waterschap hoe het oppervlaktewatersysteem op een goede manier ingericht en beheerd kan worden. Thema’s die aan de orde komen zijn beheersen van de waterkwantiteit (peilbeheer), het verbeteren van de waterkwaliteit en de berging van piekneerslag. Naast waterhuishoudkundige aspecten houdt het waterschap ook rekening met de verschillende gebruiksfuncties zoals landbouw, natuur, recreatie en bebouwing. Het waterschap wil daarom graag bewoners, agrariërs en landeigenaren in het gebied bij de planvorming betrekken.

Knelpunten en kansen

Op de 30e staan de knelpunten en kansen voor de waterhuishouding in de polder Blokhoven centraal. Deze zijn naar voren gekomen uit modelonderzoek en ervaringen en kennis van onze (veld)medewerkers. Het waterschap nodigt belanghebbenden vanuit het gebied van harte uit om hierover mee te praten. Herkent u zich in de knelpunten en kansen, welke ontbreken er en wat is er nodig om deze scherp te krijgen? Op deze vragen hoopt het waterschap antwoord te krijgen. Uw inbreng nemen we mee in de verdere uitwerking.

Samen met Linieland

Voor de uitwerking van watergebiedsplan Blokhoven trekt het waterschap samen op met Linieland. Linieland werkt aan het bevorderen van beleving van de Hollandse Waterlinie in het gebied. Door samen te werken willen we beleving van de Linie en het waterbeheer op elkaar afstemmen en elkaar laten versterken.

Persoonlijke uitnodiging

Iedereen die betrokken is bij het raamwaterplan Eiland van Schalkwijk met belangen in het gebied van het watergebiedsplan is persoonlijk voor de avond uitgenodigd, evenals grondeigenaren met een areaal van meer dan 2 hectare.