Blokhoven

Begin 2014 is het waterschap begonnen met het opstellen van het watergebiedspan voor de polder ‘Blokhoven'. Het plangebied is globaal afgebakend door de Schalkwijksewetering in het noorden, de Lekdijk in het zuiden en het Inundatiekanaal in het westen. De uitgangspunten voor dit watergebiedsplan staan in het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk.

koeien grazen

Over het watergebiedsplan

Het waterschap gaat een watergebiedsplan opstellen voor de polder ‘Blokhoven’. Deze polder is onderdeel van het Eiland van Schalkwijk. In een watergebiedsplan beschrijft het waterschap hoe het oppervlaktewatersysteem in een afgebakend gebied op een goede manier ingericht en beheerd kan worden. Hierbij worden alle aspecten van de waterhuishouding meegenomen.

Thema’s die aan de orde komen zijn waterkwantiteit (peilbeheer en onderbemaling), het verbeteren van de waterkwaliteit en berging van (piek)neerslag. De gebruiksfuncties in een gebied zijn hierbij leidend. In Blokhoven zijn dat landbouw, bebouwing en natuur.

Ook heeft het waterschap afspraken gemaakt met de Enveloppecommissie Linieland om naast de wateropgaven ook de belevingsopgaven vanuit de Nieuwe Hollandse Waterlinie mee te nemen. Het watergebiedsplan leidt tot een herzien peilbesluit en een Projectplan Waterwet met maatregelen (een inrichtingsplan).

Lees meer

Belevingsopgaven Linieland

Naast de wateropgaven spelen binnen Blokhoven ook de belevingsopgaven van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze zijn opgenomen in het Programma Linieland dat de Enveloppecommissie heeft vastgesteld. Het gaat daarbij concreet om het aanleggen van recreatieve routes (kanoën, wandelen en fietsen) en het zichtbaar/beleefbaar maken van de inundatievelden. Deze opgaven stellen eisen aan en hebben invloed op de waterhuishouding in de polder.

Relatie met Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Voor het Eiland van Schalkwijk stelt het waterschap momenteel een raamwaterplan op. Het raamwaterplan geeft de kaders voor de concrete uitwerking van watergebiedsplannen op het Eiland van Schalkwijk.

Lees meer.

Peilbesluit Eiland van Schalkwijk: mogelijk aanpassingen nodig voor Blokhoven

Het raamwaterplan en de nadere uitwerking daarvan in watergebiedsplannen kunnen gevolgen hebben vooor het vastgestelde peilbesluit.

Lees meer

Kaart van het gebied

Kaartje watergebiedsplan Blokhoven

Nieuws

Nieuwsbrief

Over enige tijd start het waterschap met een nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond het watergebiedsplan Blokhoven. U kunt zich nu alvast abonneren.

Landbouwavond 7 oktober 2014

Op 7 oktober 2014 was er een avond voor de landbouw over de mogelijkheden om de wateroverlast in de Polder Blokhoven op te lossen.

Informatieavond 30 januari 2014

Meer weten?

Neem contact op met het secretariaat van de afdeling Planvorming en advies.
Telefoon (030) 634 59 13