Studie Wateropgave

De Studie Wateropgave (2005) is een modelstudie waarin getoetst wordt of het watersysteem van De Stichtse Rijnlanden op orde is.

Op orde wil zeggen, dat het voldoet aan de normen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003) zijn werknormen voor wateroverlast vastgelegd. Deze werknormen gaan over de kans dat het peil van het oppervlaktewater hoger komt te staan dan het aanliggende maaiveld. Deze werknormen verschillen per type grondgebruik en bedragen voor grasland 1 x per 10 jaar, voor stedelijk gebied 1 x per 100 jaar. Het waterschap is verplicht om te toetsen in hoeverre deze normen gehaald worden en dus of het oppervlaktewatersysteem 'op orde' is. In 2015 moet, volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water, het gehele watersysteem op orde zijn.

Voor de duidelijkheid: deze normen hebben niets te maken met de veiligheidsnormen van de dijken; het gaat hier uitsluitend om overlast als gevolg van regenwater dat in het gebied valt.

Resultaten

Uit de resultaten van de Studie Wateropgave blijkt dat wateroverlast tot 2050 in het stedelijk gebied nauwelijks voorkomt. De kans op een overstroming van oppervlaktewater in het stedelijk gebied is minder dan eenmaal per 100 jaar. Daarmee voldoen deze gebieden aan de normen voor (regen)water-overlast uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Wateroverlast als gevolg van grondwater of beperkte rioolcapaciteit is niet in deze studie meegenomen.

Uit de Studie Wateropgave blijkt, dat één procent van de oppervlakte van het beheersgebied van De Stichtse Rijnlanden te kampen heeft met wateroverlast. In 2050 zal dat 1,5% zijn, als gevolg van de te verwachten klimaatverandering. De knelpunten doen zich vooral voor in het landelijk gebied, en dan met name in de polders die afwateren op de Oude Rijn en op de boezem van de Oude Rijn zelf. De opgave voor het Oude Rijngebied is nader uitgewerkt in een aparte studie, 'Nadere uitwerking wateropgave Oude Rijn' (pdf, 4.7 MB).

Oplossingen: vasthouden, bergen, afvoeren

In de studie wordt ook globaal aangegeven, hoe de knelpunten voor wateroverlast opgelost zouden kunnen worden. Daarvoor zijn drie strategieën: vasthouden, bergen en/of afvoeren. De strategie vasthouden komt in de meeste gevallen neer op het leren leven met het feit dat water periodiek wat langer blijft staan op plaatsen waar dat normaliter niet het geval is. Hierover zullen met de gebruikers van die percelen afspraken moeten worden gemaakt. Deze maatregel kan ook samengaan met een functieverandering en kleinschalige technische voorzieningen. De strategie bergen komt neer op het verbreden van sloten of het graven van aanééngesloten wateroppervlak, of het bergen van water op het maaiveld. Bij de strategie afvoeren wordt bijvoorbeeld de capaciteit van een gemaal of een duiker of watergang vergroot. De afvoermaatregelen zijn doorgerekend op effectiviteit: in hoeverre wordt het knelpunt opgelost of wordt elders een ander knelpunt gerealiseerd?

Procedure

Het waterschap heeft de resultaten van de Studie Wateropgave bekend gemaakt aan de verschillende gemeenten in het beheersgebied en aan de Unie van Waterschappen.

Het waterschap gaat de maatregelen die nodig zijn om de knelpunten wateroverlast op te lossen uitwerken in het kader van zogenaamde watergebiedsplannen. In deze integrale plannen zullen ook andere waterproblemen (zoals watertekort en waterkwaliteit) een plekje krijgen.

Bij de uitwerking zal samen met de gemeenten en diverse belangenverenigingen zoals GLTO bekeken worden welke maatregelen het meest geschikt zijn.