Strategie Vastgestelde maatregelen

Bij deze deelstrategie gaat het om de uitvoering van maatregelen die het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) heeft vastgesteld en die al concreet in voorbereiding zijn.

De tabel onder aan deze pagina toont alle maatregelen die zijn doorgerekend. Deze maatregelen lossen naar verwachting ca. 2/3 van de wateropgave wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) op. Dit zijn de vastgestelde maatregelen en de maatregelen die genomen worden vanuit de watergebiedsplannen Bodegraven Noord en Eiland van Schalkwijk. Wat overblijft noemen we de restopgave is herleid.

Eén van de maatregelen: nieuwbouw gemaal Waardsedijk

Een van de belangrijkste maatregelen is de bouw van een nieuw gemaal, gemaal Waardsedijk in Oudewater. De bouw is gestart in augustus 2016.

Behalve de bouw van een nieuw gemaal wordt ook een brede, nieuwe watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) gegraven, de maalvliet. Deze maalvliet zorgt er voor dat het water bij het gemaal kan komen. Daarnaast wordt een aantal bestaande watergangen verbreed of krijgt een nieuw profiel. Het huidige gemaal Snelrewaard is na de bouw overbodig en wordt ontmanteld.

Inundatieveld polder Blokhoven

Op 13 september 2016 heeft het college van het waterschap het projectplan Inundatieveld polder Blokhoven vastgesteld. Het waterschap en Linieland zijn gezamenlijke partners bij de realisatie van dit inundatieveld.
Het project betreft de realisatie van extra open water van 1 ha en een inundatieveld van circa 2,2 ha in polder Blokhoven. Uitvoering van dit project geeft niet alleen invulling aan het oplossen van de wateropgave wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in de polder Blokhoven, maar versterkt ook de ecologische waterkwaliteit en de cultuurhistorische en recreatieve beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Gerealiseerde maatregelen: gemaal Oud Kamerik

Ook het nieuwe gemaal Oud-Kamerik aan de Grecht levert een bijdrage.