Strategie Slimmer operationeel sturen

Deze deelstrategie is erop gericht om beter te kunnen anticiperen en reageren op (mogelijke) wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water). We zijn al begonnen met het slimmer sturen van enkele stuwen. Hierdoor wordt de berginscapaciteit zowel bovenstrooms als benedenstrooms van de stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) optimaal benut. Dit wordt nog verder uitgewerkt.
Ook stemmen we het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) nog beter af met de buurwaterschappen en Rijkswaterstaat.

Drain stuurt water in het veen

Er loopt een proef met drukdrains in het veenweidegebied. Deze drukdrains moeten de bodemdaling tegengaan, de draagkracht verbeteren en de gewasopbrengst verhogen.