Omgaan met wateroverlast

Een uitgekiend stelsel van sloten, rivieren, stuwen en gemalen ervoor dat een teveel aan water snel wordt afgevoerd. Zo wordt wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) tegengegaan. Als er veel regen valt, draaien de pompen (gemalen) op volle kracht om al het water af te voeren. De gemalen in ons gebied kunnen per etmaal een bui van ongeveer 10-15 mm afvoeren. Onder normale omstandigheden werkt dit prima. Maar wat zijn 'normale omstandigheden'?

In Nederland hebben we daarover afspraken gemaakt. Voor bijvoorbeeld gebied met grasland hebben we afgesproken dat het watersysteem een bui van maximaal 55 mm in 24 uur moet kunnen verwerken. Anders gezegd: het land mag niet vaker dan 1x per 10 jaar overstromen vanuit de sloot. Voor stedelijk gebied geldt dat het watersysteem een bui van maximaal 80 mm in 24 uur moet kunnen afvoeren. Dit betekent dat het niet vaker dan 1x per 100 jaar vanuit de sloot mag overstromen.

Op deze pagina ziet u wie wat kan doen.

Wat kunt u als burger doen: uw tuin aanpassen

Uw tuin aanpassen

U kunt zelf ook maatregelen nemen om wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) te voorkomen. Met name in de tuin doen zich kansen voor. Ook kunt u subsidie aanvragen voor waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren).

Wat kunt u doen als agrariër: Agrarisch waterbeheer: Groen-blauwe diensten

Wateropgave verminderen

Wij zoeken graag met u naar mogelijkheden om via groen-blauwe diensten de wateropgave te verminderen.

In beeld: maatregelen waterschap

In de video ziet u wat het waterschap doet om wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) te voorkomen en hoe ver we daarin gaan.

Bijdrage voor gemeenten en grondbezitters

Watersysteem verbeteren

Wij willen graag samen met u verbeteringen in het watersysteem oppakken. Daarvoor is geld beschikbaar.

Wat doen andere overheden: Klimaatverandering: Coalitie Ruimtelijke Adaptatie

Het regent vaker en heviger in de toekomst. Daarom is de kans op wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) groter. Klimaatveranderingen hebben nu al effect hebben op het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren). De KNMI 2014 klimaatscenario’s laten zien dat de maatgevende neerslag in de toekomst blijft toenemen. Hoeveel is nog onzeker en hangt af van de temperatuurstijging en de ontwikkeling van de weerpatronen.

Zolang het klimaat blijft veranderen, verandert ook de wateropgave wateroverlast. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat kan het waterschap niet alleen. Daarom werken we hier samen met andere overheden aan in de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht.

Wat te doen bij een overstroming

overstroom

Bekijk de overstromingskaart Utrecht om te zien wat u kunt doen bij een overstroming. Of download de app op www.overstroomik.nl.

Leren over water

wst

Met de ‘wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) speeltafel’ ervaart u spelenderwijs waar er wateroverlast ontstaat in de stad en welke maatregelen u kunt nemen om weer droge voeten te krijgen. Kijk voor meer informatie op de site Belevenisonderwijs.

Bekijk ook de pagina Leren over water

Strategieën om de wateropgave op te lossen

Bij het vaststellen van de Wateropgave wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in 2014 heeft het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap een Implementatiestrategie vastgesteld. Een aantal strategieën kan worden ingezet om de Wateropgave wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) op te lossen. Er zit geen volgorde in qua belangrijkheid of planning. De strategieën 'vastgestelde maatregelen' en 'uitvoering van fysieke maatregelen watergebiedsplannen Bodegraven Noord en Eiland van Schalkwijk' leveren wel de grootste bijdrage. We signaleren of strategieën wel of niet effectief en doelmatig zijn. Dan kunnen we eventueel schuiven met de inzet. Een strategie kan dan een groter of kleiner aandeel van de wateropgave wateroverlast oplossen.