Omgaan met wateroverlast

Een uitgekiend stelsel van sloten, rivieren, stuwen en gemalen ervoor dat een teveel aan water snel wordt afgevoerd. Zo wordt wateroverlast tegengegaan. Als er veel regen valt, draaien de pompen (gemalen) op volle kracht om al het water af te voeren; de gemalen in ons gebied kunnen per etmaal een bui van ongeveer 10-15 mm afvoeren. Onder normale omstandigheden werkt dit prima. Maar wat zijn 'normale omstandigheden'? In Nederland hebben we daarover afspraken gemaakt Voor bijvoorbeeld gebied met grasland hebben we afgesproken dat het watersysteem een bui van maximaal 55 mm in 24 uur moet kunnen verwerken. Anders gezegd: het land mag niet vaker dan 1x per 10 jaar overstromen vanuit de sloot. Voor stedelijk gebied geldt dat het watersysteem een bui van maximaal 80 mm in 24 uur moet kunnen afvoeren. Dit betekent dat het niet vaker dan 1x per 100 jaar vanuit de sloot mag overstromen.

Vragen of suggesties?

Neem contact op met Astrid van Veldhoven via (030) 634 58 69 of veldhoven.a@hdsr.nl

Wat we als waterschap doen

In beeld: maatregelen tegen wateroverlast

In de video ziet u wat het waterschap doet om wateroverlast te voorkomen en hoe ver we daarin gaan.

Klimaatverandering: Coalitie Ruimtelijke Adaptatie

Voor het waterbeheer betekent het dat vaker en hevigere regen leidt tot kans op meer wateroverlast. Klimaatveranderingen hebben nu al effect hebben op het waterbeheer (zie Kockengen). De KNMI 2014 klimaatscenario’s laten zien dat de maatgevende neerslag in de toekomst blijft toenemen. Hoeveel is nog onzeker en hangt af van de temperatuurstijging en de ontwikkeling van de weerpatronen. Zolang het klimaat blijft veranderen, verandert ook de wateropgave wateroverlast. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om klimaatverandering het hoofd te bieden. Het waterschap werkt hier samen met andere overheden aan in de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht.

Strategieën om de wateropgave op te lossen

Bij het vaststellen van de Wateropgave wateroverlast in 2014 heeft het algemeen bestuur van het waterschap een Implementatiestrategie vastgesteld. Een aantal strategieën kan worden ingezet om de Wateropgave wateroverlast op te lossen. Er zit geen volgorde in qua belangrijkheid of planning. De strategieën 'vastgestelde maatregelen' en 'uitvoering van fysieke maatregelen watergebiedsplannen Bodegraven Noord en Eiland van Schalkwijk' leveren wel de grootste bijdrage. We signaleren of strategieën wel of niet effectief en doelmatig zijn. Dan kunnen we eventueel schuiven met de inzet. Een strategie kan dan een groter of kleiner aandeel van de wateropgave wateroverlast oplossen.

Waterkoers 2016 -2021

Waterkoers 2016 2021

Wat kunt u van het waterschap verwachten?
Het waterschap heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021 Waterkoers zijn visie op het waterbeheer opgeschreven.

Kockengen extra helpen

Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) is een aantal keer getroffen door enorme buien. Deze buien zijn zo extreem dat ze buiten de norm vallen die het watersysteem aan moet kunnen. In 2014 viel in Kockengen 140 millimeter regen in 48 uur, waardoor wateroverlast ontstond. Samen met de provincie en de gemeente heeft het waterschap besloten om voor Kockengen meer te doen dan in algemene zin voor het gebied is afgesproken.

Meer regenwater opvangen

Bij zogenaamde piekbuien (hevige neerslag) kan het watersysteem kan niet alle neerslag verwerken. In sommige gebieden loopt het land dan vaker onder water dan zou mogen. Als waterschap kijken we hoe we het watersysteem zo kunnen herinrichten dat er meer regenwater kan worden opgevangen. We bekijken in feite hoe we meer ruimte voor water kunnen maken zodat er uiteindelijk (nog) minder overlast ontstaat.

Wat u als burger kunt doen

Bewust omgaan met wateroverlast

Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Daar ligt niet alleen een taak voor het waterschap. Juist voor iedereen! Maar hoe vertel je dat? Dat kan met de ‘wateroverlast speeltafel’. Deze uitnodigende opstelling heeft het waterschap laten maken door bureau Belevenisonderwijs. De speeltafel laat zien waar er wateroverlast optreedt en wat iedereen vervolgens in de stad aan maatregelen kan nemen om weer droge voeten te krijgen. Het doel van de speeltafel is om even aan den lijve te ervaren dat ieder een rol heeft in het klimaatbestendig maken van de stad. Meer informatie en een film over de wateroverlast speeltafel vindt u op de site Belevenisonderwijs.

Uw tuin aanpassen

Wat kunt u doen als bewonerjpg

U kunt zelf ook maatregelen nemen om wateroverlast te voorkomen. Met name in de tuin doen zich kansen voor.

Bij een overstroming

Bekijk de overstromingskaart Utrecht om te kijken wat u kunt doen bij een overstroming. Of download de app op www.overstroomik.nl. Voor informatie over wateroverlast vanuit de riolering, wateroverlast op straat en grondwateroverlast onder het huis kunt u terecht bij uw gemeente.

Wat u als gemeente kunt doen

Wat u als agrariër kunt doen

Watersysteem verbeteren

Wat kunt u doen als gemeente

Wij willen graag samen met u verbeteringen in het watersysteem oppakken.

Wateropgave verminderen

Wat kunt u doen als agrarierjpg

Wij zoeken graag met u naar mogelijkheden om via groen-blauwe diensten de wateropgave te verminderen.

Video: schets voor een watervriendelijke tuin