Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Per 1 januari 2013 heeft Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel overgedragen aan ons waterschap. Met de overdracht komen ook het Noordergemaal in Utrecht, de Doorslagsluis in Nieuwegein en de Waaiersluis en gemaal de Waaier in Gouda in beheer en onderhoud van De Stichtse Rijnlanden.

2013 was een overgangsjaar, dat is gebruikt om alle taken goed over te dragen. Per 1 januari 2014 is het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Nieuwegein en Gouda - waterkwantiteit, waterkwaliteit, vaarwegbeheer (Aanleggen en instandhouden van voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het water door de beroeps- en recreatievaart) en nautisch beheer- in één hand.

Wat verandert er door de overdracht?

Op korte termijn niet veel. Wie een ligplaats heeft voor zijn boot, krijgt vanaf 1 januari 2014 met het waterschap te maken. Ook gaat het waterschap de vaarsnelheid en andere regels voor de scheepvaart controleren. Het waterschap bedient al enkele maanden de Waaiersluis in Gouda en het Noordergemaal in Utrecht.

Op de langere termijn gaat het waterschap aan de slag met het baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) van de rivier. Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van zoetwater en veiligheid, die mogelijk gevolgen hebben voor de rivier. Bijvoorbeeld de status van de noordelijke IJsseldijk, die mogelijk wijzigt. Hiervoor wordt in het kader van het Delta-deelprogramma Veiligheid een verkenning opgesteld. Ook wordt bekeken of de rivier bij extreme droogte een grotere rol krijgt bij de aanvoer van zoetwater naar het westen van Nederland.

Ontwikkeling van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Bij de ontwikkeling van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zijn veel verschillende partijen betrokken. En er spelen veel belangen: niet alleen op het gebied van waterbeheer, maar ook van recreatie en toerisme, veiligheid en zoetwater. In het voorjaar van 2014 wordt een voorstel aan het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) voorgelegd. Op 21 november 2013 besprak de commissie SKK al de startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Landelijk en regionaal waterbeheer

Met de overdracht van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel richten beide overheden zich meer op hun kerntaken:

  • Rijkswaterstaat op het beheer van de grote rivieren en kanalen, zoals de Rijn en Lek, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal;
  • De Stichtse Rijnlanden op het regionale waterbeheer met kleinere rivieren en kanalen, zoals de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Kromme Rijn en de Oude en Leidsche Rijn.

De overdracht vloeit voort uit het in het voorjaar van 2011 gesloten Bestuursakkoord Water tussen de bestuurlijke partners op het gebied van water. Met het Bestuursakkoord Water wordt een doelmatigheidswinst beoogd. In het Bestuursakkoord Water staan verschillende thema's die bijdragen aan een doelmatiger waterbeheer in Nederland. Eén van de thema's betreft een logische verdeling van verantwoordelijkheden van het beheer van wateren en waterkeringen in Nederland tussen waterschappen en Rijkswaterstaat.


Varen

U wilt varen op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmamanager Jan Smorenburg,
tel. (030) 634 58 48, e-mail smorenburg.jta@hdsr.nl.