Visstandbeheer

De beleidsnota Visstandbeheer geeft aan wat er in de toekomst van de verschillende partijen verwacht wordt. Ook geeft de ontwerpnota een kader voor het gezamenlijk verder uitwerken van specifieke plannen. Het waterschap zal visstandbeheerplannen opstellen waarin deze kaders per gebied worden uitgewerkt. De visserijsector geeft in visplannen aan hoe ze de visstand kunnen benutten. Er wordt per gebied gekeken hoeveel er van welk soort vissen voor horen te komen voor een duurzame en zo natuurlijk mogelijke balans.

Verantwoordelijkheden visserij en waterschap

De visserijsector is verantwoordelijk voor het benutten van de visstand in hun eigen gebied. Het waterschap is verantwoordelijk voor ‘het huis van de vis’ en dus voor het stimuleren van een goede waterkwaliteit en leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het passeerbaar maken van stuwen en gemalen. Bij nieuwe gemalen, sluizen en stuwen evenals bij de renovatie wordt rekening gehouden met de visvriendelijkheid en passeerbaarheid hiervan. Zie ook ons waterbeheerplan voor wat wij doen ten behoeve van de waterkwaliteit.

Wat verandert er?

Voor de individuele visser verandert er weinig. Van oudsher zijn de hengelsportorganisaties en beroepsvissers verantwoordelijk voor de visstand in het gebied waar gevist wordt. Dit verandert in zoverre dat het waterschap nu wettelijk verplicht is om voor een goede waterkwaliteit te zorgen en dus ook voor een daarbij passende visstand. Samen met het Visserijplatform De Stichtse Rijnlanden en andere branche organisaties, overleggen wij hoe we hier gezamenlijk invulling aan kunnen geven. Dit wordt gekoppeld aan het verhuur van de visrechten en in een visgebiedplan vastgelegd.


Nota visstandbeheer

visstandbeheernota

Visbeheercommissie De Stichtse Rijnlanden

Meer informatie

Brochure aanleg vispassages bij renovatie van de gemalen Kerkeland en Vuylcop-Oost in Schalkwijk: