Beheersplan primaire waterkeringen

In het Beheersplan Primaire Waterkeringen staat hoe het waterschap wil omgaan met het beheer en onderhoud van de primaire waterkeringen. Deze belangrijke waterkeringen liggen langs de Lek, de Neder-Rijn en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Kaft Beheersplan Primaire Waterkeringen

Het belangrijkste doel van het plan is het waarborgen van veiligheid. Maar ook onderwerpen als het reguleren van het medegebruik van de dijken voor bijvoorbeeld beweiding, recreatie en natuur komt aan bod. Het plan bevat een eenduidig toetskader voor ontheffingenbeleid.

Het plan bestaat uit een statisch en een dynamisch deel.
Het statische deel bevat de grondslagen voor het te voeren beheer: het waarom (hoofdstuk 1), wat (hoofdstuk 2) en hoe (hoofdstuk 4) het waterschap beheert, welke uitgangspunten er volgen uit beleid, wet- en regelgeving (hoofdstuk 3), wat de doelstellingen zijn voor het beheer (hoofdstuk 5) en wanneer de doelstellingen moeten zijn bereikt (10 jaar).
Het dynamisch deel beschrijft het beheer voor een komende periode. Dit deel wordt integraal met de jaarlijkse begroting vastgesteld.

Het waterschap is verplicht tot het opstellen van een beheersplan voor de primaire waterkeringen volgens de Verordening op de waterkeringen van West Nederland van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland (2006).


Zie ook

Bel bureau Communicatie, tel. (030) 634 59 48.