Afvalwaterketenbeleid

De keten van de aanvoer van drinkwater, het gebruik en de afvoer ervan via het riool en de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) noemen we de waterketen. Exclusief de aanvoer spreken we van de afvalwaterketen (Het achtereenvolgens inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater). In 2010 is de beleidsnota Samen verder met de waterketen (pdf, 2.3 MB) (2.3 Mb) vastgesteld. Hierin wordt met name ingegaan op de samenwerking tussen gemeenten en waterschap op de beleidsterreinen afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine), hemelwater en grondwater. De belangrijkste speerpunten uit die samenwerking zijn:

Betrokkenheid bij het opstellen van gemeentelijke rioleringsplannen

Om een goede afstemming van de waterketen (riolering en zuivering) en het watersysteem (grond- en oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen)) te garanderen is het belangrijk dat gemeente en waterschap elkaar vroegtijdig betrekken bij hun plannen. Te denken valt hierbij aan de zogenaamde gemeentelijke rioleringsplannen (vGRP), de basisrioleringsplannen (BRP), grondwaterbeleidnotities en in-/uitbreidingsplannen. Bij de totstandkoming van rioleringsplannen heeft het waterschap een formele adviesrol. Het maakt hierbij gebruik van een toetslijst (pdf, 159 kB) (159 Kb).

Goed functionerende afvalwaterketen

Nadat in de achterliggende periode veel gedaan is om de emissie van rioolwater op het oppervlaktewater terug te dringen, verschuift de focus nu steeds meer naar het goed functioneren van de bestaande infrastructuur (onderhoud riolering, zorgen dat deze niet gaat lekken, ...). Inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen door middel van meten en monitoren is een eerste stap om te bepalen of er inderdaad sprake is van goed functioneren. In dat kader heeft het waterschap samen met 12 gemeenten een gezamenlijk meetproject (pdf, 2.1 MB) opgezet. De metingen die hieruit voortkomen, zijn input voor de (riolerings)modellen die worden gebruikt voor herberekeningen en optimalisatiestudies. Bij zo'n laatste studie wordt bekeken hoe riolering en rioolwaterzuivering optimaal kunnen samenwerken.

Afkoppelen (Het (vanaf verharde oppervlakken als parkeerterreinen of grote daken) niet langer laten weglopen van hemelwater in de riolering, maar dit lozen in de bodem of op het oppervlaktewater) van regenwater

Het nieuwe Rijksbeleid schrijft voor dat hemelwater in principe schoon is en kan worden afgekoppeld. Dit betekent dat de afvoer van regenwater zoveel mogelijk wordt gescheiden van de rioolwaterafvoer. De idee hierachter is dat regenwater prima de grond in kan stromen niet in het riool hoeft te worden meegevoerd naar de rioolwaterzuivering. (Te)veel water in het riool kan namelijk tot overbelasting leiden en met de klimaatverandering neemt de kans hierop alleen maar toe. Afkoppelen in ons beheergebied is mogelijk op delen van de Utrechtse Heuvelrug. Gemeenten in dit gebied bepalen in principe zelf hoe zij invulling geven aan afkoppelen. Sommige gemeenten geven subsidie aan particulieren en bedrijven die willen afkoppelen. Dit komt dan bovenop de subsidie die het waterschap geeft. Het waterschap gebruikt bij de beoordeling of hemelwater verantwoord kan worden afgekoppeld een beslisschema (pdf, 11 kB) (11,3 Kb).

Solide afspraken in een afvalwaterakkoord

Om ervoor te zorgen dat de afspraken over de afvalwaterketen goed geborgd zijn en blijven, wil het waterschap met alle gemeenten in zijn beheergebied die zijn aangesloten op een rioowaterzuivering voor 2015 een afvalwaterakkoord sluiten. In dit akkoord staan afspraken over de zuiveringscapaciteit, de kwaliteit van het afvalwater, meten en monitoring, het omgaan met incidenten en communicatie. Door middel van een dergelijk akkoord wil het waterschap de samenwerking stimuleren en de doelmatigheid in de waterketen vergroten.

Winnet

Het waterschap werkt veel samen met gemeenten in zijn beheergebied om te zorgen voor een goede afstemming. De afstemming vindt plaats in onder meer optimalisatiestudies. Daarnaast is er in 2010 het platform Winnet (Waterinnovatie netwerk) opgericht. Dit platform is opgezet ter ondersteuning van de samenwerking in de waterketen tussen de 14 gemeenten, het waterschap en de provincie Utrecht.


Verwante links

Rioolbuis met personen erin