Drain stuurt water in het veen

Gepubliceerd op 24 maart 2016

Op het Kennis Transfercentrum (KTC) in Zegveld ging dinsdag 22 maart 2016 een proef van start met drukdrains. Deze drukdrains moeten in het veenweidegebied de bodemdaling tegengaan, de draagkracht verbeteren en de gewasopbrengst verhogen. Aan Hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Bert de Groot de eer om de pomp aan te zetten en het informatiebord te onthullen. Zo werd de aftrap officieel gemarkeerd.

Met de drukdrains kan het grondwaterpeil in de percelen beïnvloed worden. De hoeveelheid water in het perceel is zo meer te managen. De drukdrains zijn namelijk onderwaterdrains aangesloten op een pompput. Door water in en uit de put te pompen kan de grondwaterstand in het perceel worden beïnvloed. Het doel is om de veenbodem continu vochtig te houden. Niet te nat en niet te droog.

Nu zakt het grondwaterpeil in droge zomers zo’n meter uit met gevolg dat de veenbodem opdroogt en inklinkt. Wie weet is de bodemdaling straks tot een minimum te beperken. In de proef worden de effecten, zoals de mate van oxidatie van het veen, het aantal weidedagen, onderzocht. Op het KTC in Zegveld vindt de proef met de drukdrains op meerdere percelen plaats. Het project wordt begeleid door het Veenweiden Innnovatiecentrum (VIC). Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden volgt het onderzoek met interesse.

Het waterschap is in nauwe samenwerking met het VIC aan het verkennen of een vergelijkbare proef op een aantal agrarische bedrijven uit één polder haalbaar is. Met zo'n proef wordt het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) echt met de agrariërs samen gedaan. De boer kan immers zelf de grondwaterstand in zijn percelen actief sturen onafhankelijk van het slootwaterpeil. Voor de waterschappen in het veenweidegebied is dit een hele stap. ‘Maar het is de moeite waard om dit verkennen’ aldus hoogheemraad Bert de Groot, ‘Want de veenweiden vragen om innovaties en daarvoor moet je experimenten doen’.