Bedrijvenproef Spengen Sturen met grondwater

Sturen met grondwater is een innovatie die zich richt op actief grondwaterbeheer (drukdrainage) bij agrarische bedrijven in het veenweidegebied. De basisgedachte is dat de agrariër de grondwaterstand actief stuurt in de tijd per perceel, los van het polderpeil, met als doel bodemdaling te remmen. Deze innovatie is op het VIC ontwikkeld. De 1e resultaten van dit experiment waren veelbelovend.

Vervolgens is het waterschap met 7 boeren gestart met de bedrijvenproef Spengen. Hier wordt drukdrainage in de praktijk getest. De proef loopt van 2017 tot 2021. De boeren en het waterschap hebben samen het drukdrainagesysteem door ontwikkeld. Het waterschap meet de effecten op bodemdaling, grondwaterstand, bodemvocht en bodemconditie. De boeren houden gevens bij over draagkracht, gewasgroei, gewaskwaliteit en nat- en droogteschade.

De bedrijvenproef is een initiatief van het waterschap en is een project binnen het programma Aanpak Veenweiden, met een financiële bijdrage van de provincie Utrecht.

Bevindingen 2017/2018 Bedrijvenproef Spengen

Fotro voorkant rapport bevindingen 2017 2018 en plaatsen grondwaterbuis

Met twee jaar op de teller delen we graag onze eerste bevindingen en metingen van bedrijvenproef Spengen. Wat gebeurde er in de droge zomer van 2018? En wat betekent drukdrainage voor de (landbouw)praktijk? Kunnen we nu al wat leren uit deze proef?

Voorafgaand aan de publicatie van het tussenrapport hebben we een expertmeeting georganiseerd (12 februari 2019). Deze meeting zien we als een collegiale toets, waarbij we konden leren van professionals. Hun inzichten, ideeën en kanttekeningen zijn verwerkt in de rapportage.

Heeft u na het lezen van de rapportage nog vragen? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Annette van Schie, via annette.van.schie@hdsr.nl. We wensen u veel leesplezier!

Laatste nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over de bedrijvenproef in Spengen.

Video's bedrijvenproef Spengen

Boeren uit Spengen experimenteren samen met het waterschap met een infiltratiesysteem om bodemdaling in dit veenweidegebied af te remmen. Meer hierover in deze video.

In dit filmpje ziet u hoe deelnemers en waterschap de aanleg van het drukdrainagesysteem hebben aangepakt.

Het plaatsen van de grondwaterpeilbuizen is te ziet in deze video.

In deze video ziet u de start van de aanleg van sturende drains in de polder.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bedrijvenproef in Spengen, kunt u contact opnemen met de projectleider Annette van Schie, tel. 06 2959 1036, annette.van.schie@hdsr.nl

Samen met

Sturen met grondwater is een project binnen het programma Aanpak Veenweiden. De provincie Utrecht draagt financieel bij aan het project.

provincie UTrecht      Utrecht-west