Bodemdaling veenweidegebied

De bodem in het veenweidegebied daalt maximaal 1 centimeter per jaar. Daarom wil het waterschap de  huidige inzet om bodemdaling te remmen, verder versterken. De ambitie is om samen met partners in het veenweidegebied, de bodemdaling in 2030 met 50 procent te vertragen. Om dit te realiseren gaan we door met de experimentele maatregelen die al in gang zijn gezet zoals (gestuurde) waterinfiltratie. Maar we kijken nadrukkelijk ook naar alternatieve maatregelen die mogelijk bruikbaar zijn.
Daarbij werken we nauw samen met andere partijen. We benutten de kracht in het gebied door pilots bij agrariërs te ondersteunen en spelen in op nieuwe initiatieven. Hierdoor doen we kennis op die we weer delen met het gebied.
Het waterschap participeert in diverse proeven met infiltratiebuizen (ook wel 'onderwaterdrainage' genoemd). Het doel is het in beeld brengen van de effecten van deze vorm van 'drainage' op de bodemdaling, de waterkwaliteit en het waterbeheer (is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren). Daarnaast verkennen we of het wenselijk is ons beleid over peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) aan te passen. Het waterschap wil meer pilots uitrollen, om boeren en bewoners van het veenweidegebied instrumenten te bieden om bodemdaling te verminderen. Hieronder leest u meer over de initiatieven uit het gebied.

Sturen met grondwater: Bedrijvenproef Spengen

Spengen molen kering Bijleveld

Sturen met water is een innovatieve manier van waterbeheer (is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren), waarbij agrariërs per perceel de grondwaterstand actief kunnen regelen. Het waterschap onderzoekt dit systeem, samen met boeren in de praktijk. In de polder Spengen, nabij Kockengen, loopt een pilot met 7 agrariërs op 55 hectare land.

Toekomstbestendige polder Lange Weide

Koe bij Lange Weide

In de Polder Lange Weide nabij Driebruggen is in 2018 en 2019 in totaal 450 kilometer aan infiltratiebuizen ('onderwaterdrainage') aangelegd. Het gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke nabij Driebruggen, met 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs.

Polders Kortrijk en Portengen bij Kockengen

DSC05907

In de polders Kortrijk en Portengen bij Kockengen leggen tien boeren een waterinfiltratiesysteem aan in de bodem. Het gaat om 230 hectare grasland. Een aantal grondeigenaren dat nog geen waterinfiltratiesysteem aanlegt, stelt hun percelen beschikbaar om ook metingen te doen aan de bodemhoogte.

Meijepolder Laag nabij Bodegraven

Toren langs Meije Meijepolder laag

In de Meijepolder Laag willen twaalf grondeigenaren op bijna 300 hectare waterinfiltratie aanleggen. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit. De sloop van oude landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) vermindert.

Polders bij de Vlist

Vlist met molen Bon Repas

In de polders Bonrepas, Noord-Zevender, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart, wil een aantal  boeren een waterinfiltratiesysteem in een gebied van 350 hectare aanleggen.

Zo willen ze werken aan verduurzaming van de melkveehouderij en het remmen van de bodemdaling.

Klimaatslim boeren op veen

Koeien veenweide kijken naar de overkant Kamerik

Bij Klimaatslim boeren op veen staat een polderaanpak centraal. Dat betekent dat deelnemende boeren en waterschap samenwerken aan maatwerk per polder. Daarbij leren ze de bedrijfsvoering en het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) beter op elkaar af te stemmen en biodiversiteit te stimuleren. De verschillende initiatieven zijn in diverse fases van uitvoering.

Nationaal onderzoek broeikasgasuitstoot veengebieden

Illustratie Uitstoot van broeikasgassen door veenafbraak

Er is een landelijk onderzoeksprogramma gestart naar de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems. 
Het beperken van broeikasgasemissies is onderdeel van het Klimaatakkoord.

Film over bodemdaling Het zinkende land

Luchtfoto polders

U kunt de documentaire bekijken door op de link te klikken en in te loggen met het wachtwoord: ZinkendLand_171115

Actueel