Bodemdaling veenweidegebied

De bodem in het veenweidegebied daalt maximaal 1 centimeter per jaar. Daarom wil het waterschap de  huidige inzet om bodemdaling te remmen, verder versterken. De ambitie is om samen met partners in het veenweidegebied, de bodemdaling in 2030 met 50 procent te vertragen. Om dit te realiseren gaan we door met de experimentele maatregelen die al in gang zijn gezet zoals (gestuurde) onderwaterdrainage. Maar we kijken nadrukkelijk ook naar alternatieve maatregelen die mogelijk bruikbaar zijn.
Daarbij werken we nauw samen met andere partijen. We benutten de kracht in het gebied door pilots bij agrariërs te ondersteunen en spelen in op nieuwe initiatieven. Hierdoor doen we kennis op die we weer delen met het gebied.

Het waterschap participeert in diverse proeven met infiltratiebuizen (ook wel 'onderwaterdrainage' genoemd). Het doel is het in beeld brengen van de effecten van deze vorm van 'drainage' op de bodemdaling, de waterkwaliteit en het waterbeheer. Daarnaast verkennen we of het wenselijk is ons beleid over peilbeheer aan te passen.

Het waterschap wil meer pilots uitrollen, om boeren en bewoners van het veenweidegebied instrumenten te bieden om bodemdaling te verminderen.

Sturen met grondwater: Bedrijvenproef Spengen

Spengen molen kering Bijleveld

Sturen met water is een innovatieve manier van waterbeheer, waarbij agrariërs per perceel de grondwaterstand actief kunnen regelen. Het waterschap onderzoekt dit systeem, samen met boeren in de praktijk. In de polder Spengen, nabij Kockengen, loopt een pilot met 7 agrariërs op 55 hectare land.

Toekomstbestendige polder Lange Weide

Koe bij Lange Weide

In de Polder Lange Weide nabij Driebruggen is in 2018 en 2019 in totaal 450 kilometer aan infiltratiebuizen ('onderwaterdrainage') aangelegd. Het gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke nabij Driebruggen, met 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs.

Actueel

Film over bodemdaling Het zinkende land

Luchtfoto polders

U kunt de documentaire bekijken door op de link te klikken en in te loggen met het wachtwoord: ZinkendLand_171115