Bodemdaling veenweidegebied

De bodem in het veenweidegebied daalt maximaal 1 centimeter per jaar. Daarom wil het waterschap de bodemdaling in dit gebied tot 2050 met tenminste 25% vertragen ten opzichte van het huidige tempo van bodemdaling. Daarbij werken we nauw samen met andere partijen. We benutten de kracht in het gebied door pilots bij agrariërs te ondersteunen en spelen in op nieuwe initiatieven. Hierdoor doen we kennis op die we weer delen met het gebied.

Het waterschap participeert in diverse proeven met infiltratiebuizen (ook wel 'onderwaterdrainage' genoemd). Het doel is het in beeld brengen van de effecten van deze vorm van 'drainage' op de bodemdaling, de waterkwaliteit en het waterbeheer. Daarnaast verkennen we of het wenselijk is ons beleid over peilbeheer aan te passen.

Het waterschap wil meer pilots uitrollen, om boeren en bewoners van het veenweidegebied instrumenten te bieden om bodemdaling te verminderen.

Sturen met grondwater: Bedrijvenproef Spengen

Spengen molen kering Bijleveld

Sturen met water is een innovatieve manier van waterbeheer, waarbij agrariërs per perceel de grondwaterstand actief kunnen regelen. Samen met het VIC onderzoekt het waterschap de mogelijkheden en randvoorwaarden. In de polder Spengen, nabij Kockengen, loopt een pilot met agrariërs.

Toekomstbestendige polder Lange Weide

Koe bij Lange Weide

In de Polder Lange Weide nabij Driebruggen wordt in 2018 en 2019 in totaal 450 kilometer aan infiltratiebuizen ('onderwaterdrainage') aangelegd. Het gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke nabij Driebruggen, met 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs.

Actueel

Film over bodemdaling Het zinkende land

Luchtfoto polders

U kunt de documentaire bekijken door op de link te klikken en in te loggen met het wachtwoord: ZinkendLand_171115

Afgeronde onderzoeken

Het beleid van het waterschap is er op gericht om de aangewezen functies in de polders en andere gebieden te faciliteren met een daarbij behorend waterpeil en beheer. Bij voortzetting van het huidige peilbeheer zal op plekken de bodemdaling doorzetten.

Het waterschap zoekt dan ook steeds naar kansrijke adaptaties en transities om de bodemdaling te vertragen. Hierbij werkt het waterschap nauw samen met de agroketen (agrariërs) in het gebied. Recent zijn onderzoeken uitgevoerd naar de toekomst van het veenweidegebied. Ook participeert het waterschap in praktijkonderzoeken en -proeven.

Gedurende de maand oktober 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de waardering van het veenweidelandschap. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor een overzicht van afgeronde onderzoeken en proeven.

Onze partners

Het waterschap werkt in het veenweidegebied samen met veel partijen aan gebiedsgerichte projecten. Ook vindt er regelmatig afstemming plaats met diverse onderzoeksbureaus. De meest structurele samenwerking hebben we met: