HDSR

Zoeken

Veenweide

Het veenweidegebied

De belangrijkste veenweidegebieden binnen ons beheergebied liggen in de Lopikerwaard en in het Oude Rijngebied rondom Woerden. In dit gebied liggen belangrijke opgaven zoals het peilbeheer bij bodemdaling, wateroverlast en stijgende kosten voor het beheren en instandhouden van het watersysteem. Het waterschap wil samen met alle partijen in het veenweidegebied werken aan een bestuurlijke strategie voor een mooi, duurzaam en vitaal veenweidegebied tegen aanvaardbare kosten.

Ook zoekt het waterschap voortdurend naar kansrijke adaptaties en transities om bodemdaling te vertragen. Het waterschap wil dit met een gebiedsgerichte aanpak doen.

Actueel

Onze partners

Het waterschap werkt in het veenweidegebied samen met veel partijen aan gebiedsgerichte projecten. Ook vindt er regelmatig afstemming plaats met diverse onderzoeksbureaus. De meest structurele samenwerking hebben we met:

Het karakteristieke slotenpatroon in het veenweidegebied

Veenweidegebied met slotenpatroon

Lopende en afgeronde onderzoeken

Het beleid van het waterschap is er op gericht om de aangewezen functies in de polders en andere gebieden te faciliteren met een daarbij behorend waterpeil en beheer. Bij voortzetting van het huidige peilbeheer zal op plekken de bodemdaling doorzetten.

Het waterschap zoekt dan ook steeds naar kansrijke adaptaties en transities om de bodemdaling te vertragen. Hierbij werkt het waterschap nauw samen met de agroketen (agrariërs) in het gebied. Recent zijn onderzoeken uitgevoerd naar de toekomst van het veenweidegebied. Ook participeert het waterschap in praktijkonderzoeken en -proeven.

Gedurende de maand oktober 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de waardering van het veenweidelandschap. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor een overzicht van afgeronde en lopende onderzoeken en proeven.