Salmsteke Ontkiemt

Header Salmsteke

Samen werken aan een betere dijk en uiterwaard

Samen met belanghebbenden werken de provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik aan een plan voor het gebied rond Salmsteke. Het plangebied loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld. Het plan wordt een combinatie van de dijkversterking, recreatie en natuurontwikkeling en draagt de naam ‘’Salmsteke Ontkiemt!’’. Op deze manier kunnen we dit gebied in een keer aanpakken waardoor er minder hinder is.

In januari en oktober van dit jaar zijn er een informatiebijeenkomsten geweest. Daar zijn ook de eerste wensen bekendgemaakt. Het streven is dat we in het voorjaar van 2019 het plan kunnen presenteren. Tussentijds houden wij u op de hoogte via deze website, nieuwsbrieven en informatieavonden. De eerste digitale nieuwsbrief leest u hier. Wilt u zich hier op abonneren, geef dan uw gegevens door via ons e-mailadres, sterkelekdijk@hdsr.nl.

Veel interesse voor de plannen op bewonersavond

Woensdag 3 oktober was er een drukbezochte informatieavond in ’t Witte Paard te Cabauw. Met meer dan 60 belangstellenden zijn de plannen voor de dijkversterking en de aangepaste inrichting van de uiterwaard Salmsteke toegelicht. Er zijn nu 3 zogenaamde 'kansrijke oplossingen' bedacht. Deze kunt u op de informatiepanelen nog eens terugzien.

Informatiepanelen oplossingen dijkversterking (pdf, 7.8 MB)

Informatiepanelen herinrichting uiterwaard (pdf, 21 MB)

Ook was er gelegenheid om bij 4 verschillende tafels te reageren op de plannen en in gesprek te gaan met medewerkers. De reacties van de avond betrekken wij in het vervolgproces. Wij willen u hartelijk danken voor uw komst.

Informatiebijeenkomst Salmsteke Ontkiemt 3 oktober

Nieuwe inrichting uiterwaard

voorlopige schets herinrichting uiterwaard

Recreatie

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden wil binnen deze samenwerking het bestaande recreatiegebied verbeteren. Het gaat om een zwemplas met schoon veilig zwemwater, horeca die het hele jaar open is, een evenemententerrein, ruimte voor lokale initiatieven zoals de polsstokvereniging en wandelroutes.

Schoon en ecologisch gezond water

Rijkswaterstaat werkt aan schoon en ecologisch gezond water in de rivieren. Om dit te realiseren richten we de uiterwaarden op verschillende plaatsen natuurlijker in. Met deze inrichting brengen we dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, terug in de uiterwaarden. Bij Salmsteke wil Rijkswaterstaat daarom een getijdengeul aanleggen van 5 tot 7 hectare en op plekken de uiterwaard verlagen zodat een moerasachtig gebied ontstaat. Daarnaast wil Rijkswaterstaat rivierhout in de geul neerleggen. Deze dode bomen zorgen voor een aantrekkelijk leefgebied voor insecten en vissen.

Natuurontwikkeling

De provincie Utrecht wil binnen deze samenwerking natuur ontwikkelen en zo bijdragen aan het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Dit houdt het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van natuur. Ook werkt de provincie aan landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorie, mobiliteit, erfgoed en recreatie.

Samenwerking

De samenwerking van de partijen heeft voordelen: de overlast blijft beperkt, werkzaamheden worden gecombineerd en er is één aanspreekpunt voor omwonenden en andere belanghebbenden.

Dijkversterking

Plangebied Salmsteke

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

Voor de dijkversterking zijn we op dit moment bezig met het verzamelen van alle gegevens en ideeën. Bijvoorbeeld gegevens van de boringen die gedaan zijn en het onderzoek naar de leidingen die rondom de dijk lopen. Alle ideeën en data die we hebben verzameld, vertalen we naar kansrijke alternatieven. Deze worden uitgewerkt vanuit de technische en grondoplossingen (binnen- en buitendijks). Deze alternatieven toetsen we aan een aantal criteria zoals kosten, impact op de omgeving en uitvoerbaarheid.

Deze alternatieven presenteren we op de informatieavond op woensdag 3 oktober. We gaan dan samen met u na wat de voor- en nadelen van de alternatieven zijn en we kijken dan vooruit naar de volgende fase, namelijk de keuze voor het zogenaamde voorkeursalternatief. We horen graag van u wat u belangrijk vindt in de verdere afweging die we moeten maken. Vanzelfsprekend streven we naar een oplossing die voor iedereen zoveel als mogelijk acceptabel is en die breed wordt gedragen. Gedurende het ontwikkelen van het voorkeursalternatief organiseren we wederom een individuele gespreksronde.

2019 - 2020: Van ontwerp naar projectplan

Daarna beslissen we welk ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief projectplan. Deze beslissing wordt genomen door het bestuur van het waterschap. Daarna wordt het projectplan verder uitgewerkt en worden alle benodigde vergunningen aangevraagd.

Vanaf 2021: Eerste schop in de grond

Wanneer het projectplan klaar is, beginnen we met het uitvoeren van werkzaamheden in de uiterwaard en aan de dijk.

Wie kunt u aanspreken?

Voor vragen of meer informatie over dit deelproject kunt u terecht bij onze hoogheemraad Bert de Groot

Hoogheemraad Bert de Groot

of omgevingsmanager

Jan-Willem Vrolijk
(dijkversterking)

T +316 1506 8498
E jan-willem.vrolijk@hdsr.nl

Omgevingsmanager Jan-Willem Vrolijk

of omgevingsmanager

Ralph Gaastra
(herinrichting uiterwaard)

T +3162458 6324
E rgaastra@marketeerz.com

Ralph Gaastra

Rubriek vier vragen aan.....

Teus Eikelenboom

In deze rubriek vragen we betrokkenen wat hun band is met Salmsteke, de dijk en de uiterwaard. Teus Eikelenboom, penningmeester van de Polsstokvereniging Jaarsveld, bijt de spits af:

Hoelang bent u al betrokken bij Salmsteke?

“Al heel lang. Ik ben hier geboren en getogen en sinds 1966 lid van de pollsstokvereniging Jaarsveld (anno 1963). Eerst als springer en later als actief lid. Het is een kleine vereniging met ca. 100 leden (waarvan ca. 60 springers). Dus genoeg te doen. Iedere 3 weken zijn er wedstrijden en alles daaromheen organiseren we, van wedstrijdschema tot catering. Vorig jaar vond hier het Nederlands Kampioenschap plaats, waar zo’n 3500 mensen op af kwamen. Dat vergt wat organisatie. En daarnaast doe ik ook het onderhoud zoals het bijhouden van het gras, het zand en eventuele reparaties aan de schans of de springplanken. Ik doe dat nog steeds graag. In de zomer kom ik er vrijwel dagelijks.”

Het polsstokspringgebied ligt dicht op de dijk? Hoe kijkt u aan tegen de plannen?

“Het is zeker spannend. Maar er is me toegezegd dat het polsstokspringgebied in Salmsteke kan blijven. In 2009 hebben we gerenoveerd en vanwege de records die gesprongen werden, moest het zand verder naar achter. Dat is in goed overleg met het waterschap gebeurd. Vanwege vroegere dijkversterkingen ligt er in de plas op ongeveer 4 meter diep veel klei. Ik sta er positief tegenover. We worden goed betrokken en kunnen onze zorgen delen.”

U heeft al eerder een dijkversterking meegemaakt. Hoe kijkt u daarop terug?

“Ik moet even goed in mijn geheugen graven. Ik denk dat dat toch zeker 30 jaar geleden is. Maar ik kan me herinneren dat de dijk een tijdje afgesloten was. Echt veel hinder gaf dat niet. Het was zo gepland dat de wedstrijden door konden gaan. Daarnaast, veiligheid gaat voor alles. De film ‘Het Wassende Water’ is hier in de buurt opgenomen en dan weet je direct waarom het nodig is.”

Wat verwacht u van de verbetering van de uiterwaard?

“Ik hoop dat er horeca komt waardoor er wat meer sociale controle is. Nu is het soms een wat onveilige plek. Maar ik weet niet of dat daarmee opgelost is, maar wellicht helpt het. En er zwemmen nog te veel mensen in de Lek. Zo gevaarlijk. Met de zwemplas erbij hoop ik dat dat een duik in de rivier ontmoedigt.”