Salmsteke Ontkiemt

Header Salmsteke

Samen werken aan een betere dijk en uiterwaard

Samen met belanghebbenden werken Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik aan een plan voor het gebied rond Salmsteke.
Het plangebied loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld. Het plan wordt een combinatie van de dijkversterking, recreatie en natuurontwikkeling en draagt de naam ‘’Salmsteke Ontkiemt!’’. Op deze manier kunnen we dit gebied in een keer aanpakken waardoor er minder hinder is.

Op de hoogte blijven

Via deze website houden wij u op de hoogte van de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard op Salmsteke. Daarnaast verzenden wij regelmatig een nieuwsbrief. Wilt u zich hier op abonneren, geef dan uw gegevens door via ons e-mailadres, sterkelekdijk@hdsr.nl.

Voor alle informatie van de Sterke Lekdijk kunt u kijken onder Plannen en Projecten.

Dijkversterking

Reageren op conceptnota Voorkeursalternatief dijkversterking Salmtsteke

De afgelopen periode is voor de dijkversterking Salmsteke een concept Voorkeursalternatief opgesteld. Dit is een combinatie van maatregelen die we, na een grondige afweging op de ambities en (milieu)effecten op de omgeving, het beste vinden. Van 18 april t/m 19 mei 2019 kunt u reageren op dit voorkeursalternatief. Dit kan via onderstaand formulier. Hieronder vindt u ook de conceptnota.

Drie kansrijke oplossingen

Voor de dijkversterking hebben we de afgelopen periode veel gegevens en ideeën verzameld. Bijvoorbeeld gegevens van de boringen die gedaan zijn, het onderzoek naar de leidingen die rondom de dijk lopen en belangen en wensen van omwonenden en andere belanghebbenden. Deze ideeën en data hebben we vertaald naar drie kansrijke oplossingen. Deze zijn op 3 oktober gepresenteerd op de informatieavond. Die avond hebben we samen met de aanwezigen de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven doorgenomen. Het verloop van de avond en de reacties kunt u teruglezen in de presantatie en de impressie van de informatieavond.

Presentatie informatieavond (pdf, 6.1 MB)

Impressie informatieavond (pdf, 23 kB)

De kansrijke oplossingen zijn: de dijk als lijn, de brede dijkzone en uiterwaard en dijk integraal.

dijk als lijnbrede dijk zonebrede dijkzone

De oplossingen zijn vastgelegd in de publicatie Nota van Kansrijke Oplossingen (pdf, 2.9 MB). Hierin zijn de drie oplossingen beschreven en worden ze getoetst aan een aantal criteria zoals kosten, impact op de omgeving en uitvoerbaarheid.

Nota van Kansrijke Oplossingen Salmsteke (pdf, 2.9 MB)

Toewerken naar een voorkeursvariant

Op basis van de Nota van Kansrijke Oplssingen werken we toe naar een voorkeursvariant. Dit is een combinatie van maatregelen die we na een goede afweging van alle punten het beste vinden. Dat doen we als volgt:

  • We werken de drie kansrijke oplossingen verder in detail uit;
  • We doen verdere onderzoeken die daar voor nodig zijn;
  • We organiseren in januari en februari nog een individuele gespreksronde met direct aanwonenden en ander partijen met een belang in het gebied.
  • We organiseren in april een informatiebijeenkomst en een informele consultatieronde waarin u uw mening toe kunt lichten.
  • Eind juni neemt het Algemeen Bestuur van het waterschap een besluit over het voorgenomen plan.

2019 - 2020: Van ontwerp naar projectplan

Daarna beslissen we welk ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief projectplan. Deze beslissing wordt genomen door het bestuur van het waterschap. Daarna wordt het projectplan verder uitgewerkt en worden alle benodigde vergunningen aangevraagd.

Vanaf 2021: Eerste schop in de grond

Wanneer het projectplan klaar is, beginnen we met het uitvoeren van werkzaamheden in de uiterwaard en aan de dijk.

Nieuwe inrichting uiterwaard

Reageren op conceptnota Voorkeursalternatief herinrichting uiterwaard

De afgelopen periode is voor de herinrichting van de uiterwaard Salmsteke een concept Voorkeursalternatief opgesteld. Van 18 april t/m 19 mei 2019 kunt u reageren op dit voorkeursalternatief. Dit kan via onderstaand formulier. Hieronder vindt u ook de conceptnota.

Schets

De schets voor de herinrichting van de uiterwaard is in de afgelopen maanden geoptimaliseerd. Zo is er een boothelling en een routestructuur ingetekend en is de locatie van de horeca bepaald.

Hoe de zone langs de dijk er uiteindelijk uit komt te zien, is afhankelijk van het voorkeursalternatief van de dijkversterking. De schets voor de herinrichting wordt samengevoegd met het voorkeursalternatief van de dijkversterking. Afhankelijk van de keuzes daarin, kan bepaald worden wat er langs de dijk mogelijk is.

Het verloop van de avond en de reacties kunt u teruglezen in de presantatie en de impressie van de informatieavond.

Presentatie informatieavond (pdf, 6.1 MB) (pdf, 6.1 MB)

Impressie informatieavond (pdf, 23 kB) (pdf, 23 kB)

inrichting Uiterwaar

Recreatie

Het bestaande recreatiegebied wordt verbeterd. In het plan staan een zwemplas met schoon veilig zwemwater, horeca die het hele jaar open is, een evenemententerrein, ruimte voor lokale initiatieven zoals de polsstokvereniging en wandelroutes.

Schoon en ecologisch gezond water

In Europees verband is afgesproken dat al het water in rivieren, meren en de zee schoon en ecologisch gezond moet zijn. Om dit te realiseren richten we de uiterwaarden op verschillende plaatsen natuurlijker in. Met deze inrichting brengen we dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, terug in de uiterwaarden. Ook komt er een getijdengeul van 5 tot 7 hectare en verlagen we op plekken de uiterwaard  zodat een moerasachtig gebied ontstaat. In de geul komt ook rivierhout. Deze dode bomen zorgen voor een aantrekkelijk leefgebied voor insecten en vissen.

Natuurontwikkeling

De heringerichte uiterwaard draagt bij aan het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Het doel van dit netwerk is om de bestaande natuur in stand te houden en uit te breiden. Daarnaast werken we aan landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorie, mobiliteit, erfgoed en recreatie.

Samenwerking

De samenwerking van de partijen heeft voordelen: de overlast blijft beperkt, werkzaamheden worden gecombineerd en er is één aanspreekpunt voor omwonenden en andere belanghebbenden.

Wie kunt u aanspreken?

Voor vragen of meer informatie over dit deelproject kunt u terecht bij onze hoogheemraad Bert de Groot

Hoogheemraad Bert de Groot

of omgevingsmanager

Jan-Willem Vrolijk
(dijkversterking)

T +316 1506 8498
E jan-willem.vrolijk@hdsr.nl

Omgevingsmanager Jan-Willem Vrolijk

of omgevingsmanager

Ralph Gaastra
(herinrichting uiterwaard)

T +3162458 6324
E rgaastra@marketeerz.com

Ralph Gaastra

Rubriek vier vragen aan.....

Teus Eikelenboom

In deze rubriek vragen we betrokkenen wat hun band is met Salmsteke, de dijk en de uiterwaard. Teus Eikelenboom, penningmeester van de Polsstokvereniging Jaarsveld, bijt de spits af:

Hoelang bent u al betrokken bij Salmsteke?

“Al heel lang. Ik ben hier geboren en getogen en sinds 1966 lid van de pollsstokvereniging Jaarsveld (anno 1963). Eerst als springer en later als actief lid. Het is een kleine vereniging met ca. 100 leden (waarvan ca. 60 springers). Dus genoeg te doen. Iedere 3 weken zijn er wedstrijden en alles daaromheen organiseren we, van wedstrijdschema tot catering. Vorig jaar vond hier het Nederlands Kampioenschap plaats, waar zo’n 3500 mensen op af kwamen. Dat vergt wat organisatie. En daarnaast doe ik ook het onderhoud zoals het bijhouden van het gras, het zand en eventuele reparaties aan de schans of de springplanken. Ik doe dat nog steeds graag. In de zomer kom ik er vrijwel dagelijks.”

Het polsstokspringgebied ligt dicht op de dijk? Hoe kijkt u aan tegen de plannen?

“Het is zeker spannend. Maar er is me toegezegd dat het polsstokspringgebied in Salmsteke kan blijven. In 2009 hebben we gerenoveerd en vanwege de records die gesprongen werden, moest het zand verder naar achter. Dat is in goed overleg met het waterschap gebeurd. Vanwege vroegere dijkversterkingen ligt er in de plas op ongeveer 4 meter diep veel klei. Ik sta er positief tegenover. We worden goed betrokken en kunnen onze zorgen delen.”

U heeft al eerder een dijkversterking meegemaakt. Hoe kijkt u daarop terug?

“Ik moet even goed in mijn geheugen graven. Ik denk dat dat toch zeker 30 jaar geleden is. Maar ik kan me herinneren dat de dijk een tijdje afgesloten was. Echt veel hinder gaf dat niet. Het was zo gepland dat de wedstrijden door konden gaan. Daarnaast, veiligheid gaat voor alles. De film ‘Het Wassende Water’ is hier in de buurt opgenomen en dan weet je direct waarom het nodig is.”

Wat verwacht u van de verbetering van de uiterwaard?

“Ik hoop dat er horeca komt waardoor er wat meer sociale controle is. Nu is het soms een wat onveilige plek. Maar ik weet niet of dat daarmee opgelost is, maar wellicht helpt het. En er zwemmen nog te veel mensen in de Lek. Zo gevaarlijk. Met de zwemplas erbij hoop ik dat dat een duik in de rivier ontmoedigt.”