Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen

Panoramafoto Lekdijk

In gesprek met bewoners op informatiebijeenkomst

Plangebied Wijk bij Duurstede-Amerongen

Op 8 oktober was er een goed bezochte informatieavond in Theater De Proloog in Amerongen. Na een welkom door onze bestuurder Els Otterman, gaven wethouders Gerrit Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) en Hans Marchal (Wijk bij Duurstede) een korte toelichting op de visie van de gemeenten over de aankomende dijkversterking en de samenwerking met het waterschap.

Hoever zijn we nu?

Hierover heeft omgevingsmanager Jannes van Hove de ruim 60 belangstellenden geïnformeerd. U kunt hier de presentatie (pdf, 3.1 MB) nog eens terugzien.

Daarna was er gelegenheid om bij verschillende thema tafels te reageren op de Nota van Uitgangspunten en in gesprek te gaan met medewerkers. Alle aangegeven opmerkingen, wensen en kansen nemen wij op in een zogenaamde Nota van Antwoord. Wij bedanken u hartelijk voor uw komst en het meedenken!

Eerste uitgangspunten voor dijkversterkingsplannen

Voor de informatieavond op 8 oktober a.s. hebben we een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld. Dit is de eerste stap in de verkenningsfase van het project. Hierin kunt u zien wat de huidige situatie is, wat de opgave is en welke uitgangspunten er voor dit dijkproject zijn.

Bekijk via deze link de complete Nota van Uitgangspunten. Let u op: De nota is nu nog concept. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld nog iets mist. Geeft u dit dan aan. Uw informatie gebruiken wij graag om de uitgangspunten verder aan te vullen en aan te scherpen.

Denkt u mee: Waar moeten we rekening mee houden?

Tijdens deze avond kunt u bij verschillende thematafels zien hoe de huidige situatie is en welke uitgangspunten we willen hanteren. Wij horen dan graag wat u er van vindt en of u nog ideeën of toevoegingen heeft. Ten slotte kent u als inwoner de omgeving als beste.

Hoe verder?

De nota en uw input gebruiken we als vertrekpunt om alle oplossingen in beeld te brengen. In november beoordelen de bestuurders van de gemeenten, de provincie en het waterschap de nota. Het dagelijks bestuur van het waterschap stelt deze uiteindelijk vast.

Piping proefveld bij Amerongen

Pompproef bij Ameronger Stuw

Het faalmechanisme piping is de grootste uitdaging voor de dijkverbetering tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Om te kunnen bekijken hoe groot het pipingsprobleem is en welke verbetermaatregelen er straks nodig zijn, voert het waterschap op dit moment een pompproef uit.

Bij dijkpaal 36, ten oosten van de stuw, wordt met een pomp de grondwaterstand kunstmatig verlaagd. De verlaging wordt gemeten met peilbuizen. Hiermee doen we kennis op over de samenstelling van de grondlagen en het gedrag van de ondergrond.

Zandmonsters en korrelfractie

We onderzoeken niet alleen de doorlatendheid van de zandlaag, maar ook de zandkorrels zelf. Bekeken wordt hoe makkelijk de korrels door de waterstroom worden meegenomen. Uittredend water alleen is niet direct een probleem. Pas wanneer er grote hoeveelheden zand meegespoeld worden, kan dit tot falen van de dijk leiden. Een proef op deze schaal is uniek in Nederland.

pompproef bij stuw Amerongen - doorsnede

Ontwerpgroep met dijkwerkers van start gegaan

Deelnemers ontwerpgroep dijkversterking

Op de foto de deelnemers aan de eerste ontwerpbijeenkomst. Niet alle deelnemers staan op deze foto.

Meedenken over de plannen

Zaterdag 16 juni 2018 vond de eerste ontwerpbijeenkomst plaats voor de dijkversterkingsplannen tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Een dertigtal belanghebbenden zoals bewoners, agrariërs, vertegenwoordigers van natuur-, milieu- en recreatieorganisaties, hebben zich na onze oproep in het voorjaar aangemeld om mee te denken over het veiliger en mooier maken van de dijk. Deze zogenaamde ontwerpgroep heeft met elkaar kennis gemaakt. Ook is kenbaar gemaakt wat ieders belangen en wensen zijn. De betrokkenen hebben zich uitgesproken voor een meedenkperiode van langere tijd. We zijn erg blij met deze meedenkers. Want juist de kennis van direct betrokkenen is van belang voor het waterschap om tot een goed plan te komen.

Samen voor een mooie dijk

De komende twee jaar onderzoeken we wat de beste oplossing is voor het versterken van de dijk. In die tijd komt de ontwerpgroep ongeveer 8 tot 10 keer bij elkaar. Als het kan willen we onze dijk niet alleen sterker, maar ook mooier maken. Wilt u ook meedenken? Dat kan dat op de openbare informatieavonden. De eerstvolgende vindt plaats op 8 oktober a.s.

Informatie & documentatie

Voor meer informatie over de bewonersbijeenkomsten of de ontwerpgroep kunt u bellen met Jannes van Hove, 06-27090415 of Evelien Mewe, 06-11614721. U kunt ook mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de verschillende onderzoeksrapporten of achtergronddocumentatie kunt u deze ook bij ons opvragen.

Presentaties bijeenkomsten Ontwerpgroep

Verslagen bijeenkomsten Ontwerpgroep

Deelnemen aan de ontwerpgroep

Wie kunt u aanspreken?

Voor vragen of meer informatie over dit deelproject kunt u terecht bij onze hoogheemraad Els Otterman.

Onze contactpersoon voor omgevingsvragen is Jannes van Hove, T 06-27090415. Voor technische vragen kunt u terecht bij Koen van Korlaar, 06-11614770

els_otterman_wn_2      pasfoto_jannes_site

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

Zoeken naar de beste oplossingen

In een ontwerpgroep zoeken we samen met bewoners naar de beste oplossing voor het versterken van de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. In het najaar organiseren we een informatiebijeenkomst. Iedereen die geïnteresseerd is in het project en de voortgang daarvan, is welkom op deze bijeenkomst. Lees in onze digitale nieuwsbrief hoe u mee kunt doen met het waterschap.

Planning voor de komende twee jaar

Eerst verzamelen we alle benodigde informatie. Daarna brengen we alle mogelijke ontwerpoplossingen in beeld en bekijken we welke het meest kansrijk zijn. Uiteindelijk blijft de beste oplossing over. Na elke belangrijke stap houden we een openbare informatiebijeenkomst.