Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen

Panoramafoto Lekdijk

Overzichtskaart

Plangebied Wijk bij Duurstede-Amerongen

Het traject Wijk bij Duurstede-Amerongen heeft een lengte van 11 kilometer en loopt vanuit het oosten, net buiten de bebouwde kom van Amerongen, tot aan de Prinses Irenesluis in het westen.

Piping proefveld bij Amerongen

Pompproef bij Ameronger Stuw

Het faalmechanisme piping is de grootste uitdaging voor de dijkverbetering tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Om te kunnen bekijken hoe groot het pipingsprobleem is en welke verbetermaatregelen er straks nodig zijn, voert het waterschap op dit moment een pompproef uit.

Bij dijkpaal 36, ten oosten van de stuw, wordt met een pomp de grondwaterstand kunstmatig verlaagd. De verlaging wordt gemeten met peilbuizen. Hiermee doen we kennis op over de samenstelling van de grondlagen en het gedrag van de ondergrond.

Zandmonsters en korrelfractie

We onderzoeken niet alleen de doorlatendheid van de zandlaag, maar ook de zandkorrels zelf. Bekeken wordt hoe makkelijk de korrels door de waterstroom worden meegenomen. Uittredend water alleen is niet direct een probleem. Pas wanneer er grote hoeveelheden zand meegespoeld worden, kan dit tot falen van de dijk leiden. Een proef op deze schaal is uniek in Nederland.

pompproef bij stuw Amerongen - doorsnede

Wie kunt u aanspreken?

Voor vragen of meer informatie over dit deelproject kunt u terecht bij onze hoogheemraad Els Otterman.

Onze contactpersoon voor omgevingsvragen is Jannes van Hove, T 06-27090415. Voor technische vragen kunt u terecht bij Koen van Korlaar, 06-11614770

els_otterman_wn_2      pasfoto_jannes_site

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

Zoeken naar de beste oplossingen

In een ontwerpgroep zoeken we samen met bewoners naar de beste oplossing voor het versterken van de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. In het najaar organiseren we een informatiebijeenkomst. Iedereen die geïnteresseerd is in het project en de voortgang daarvan, is welkom op deze bijeenkomst. Lees in onze digitale nieuwsbrief hoe u mee kunt doen met het waterschap.

Planning voor de komende twee jaar

Eerst verzamelen we alle benodigde informatie. Daarna brengen we alle mogelijke ontwerpoplossingen in beeld en bekijken we welke het meest kansrijk zijn. Uiteindelijk blijft de beste oplossing over. Na elke belangrijke stap houden we een openbare informatiebijeenkomst.