Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen

Panoramafoto Lekdijk

In gesprek met bewoners op informatiebijeenkomst

Plangebied Wijk bij Duurstede-Amerongen

Op 8 oktober was er een goed bezochte informatieavond in Theater De Proloog in Amerongen. Na een welkom door onze bestuurder Els Otterman, gaven wethouders Gerrit Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) en Hans Marchal (Wijk bij Duurstede) een korte toelichting op de visie van de gemeenten over de aankomende dijkversterking en de samenwerking met het waterschap.

Omgevingsmanager Jannes van Hove heeft de ruim 60 belangstellenden verteld wat we de komende periode gaan doen. Meer informatie over de stappen die we zetten met de dijkversterking, kunt u in de  presentatie (pdf, 3.1 MB) van deze avond nog eens terugzien.

Hoe gaan we verder?

Begin volgend jaar wordt de Nota van Uitgangspunten definitief vastgesteld. Hier ziet u de nota zoals deze nu is. Daarnaast starten we samen met de bewonersgroep met het ontwerpen van oplossingen. Rond de zomer van 2019 leggen we de meest kansrijke oplossingen vast. Dan nodigen we u opnieuw uit om met ons mee te denken wat voor u de beste oplossing is. Zo komen we samen tot het beste plan.

Kansen en ideeën voor dijkontwerp

Op de informatieavond van 8 oktober in Amerongen hebben bewoners meegedacht over de zogenaamde Nota van Uitgangspunten voor ons dijkproject. In deze nota leest u wat de huidige situatie is en welke uitgangspunten we voor dit dijkproject hanteren.

Bestuurders van het waterschap, de provincie Utrecht en de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben op 8 november besproken, of in de nota voldoende rekening wordt gehouden met alle belangen. Daarbij hebben zij bekeken welke gezamenlijke raakvlakken er zijn, met als basis de waterveiligheid.

Koppelkansen

De bestuurlijke partners zijn van mening, dat er ruimte moet zijn om goede initiatieven met een breder belang, zoals bijvoorbeeld een wandelpad of extra bankjes, te kunnen honoreren. Op de koppelkansenkaart van de digitale nota vindt u een overzicht van verschillende kansen en ideeën die tot nu toe zijn ingediend. Alle zorgpunten, wensen en koppelkansen worden door de projectorganisatie geregistreerd.

We waarderen het enorm dat er al heel veel ideeën en kansen zijn ingediend. Bij iedere stap in de dijkversterking stelt het bestuur van het waterschap vast welke kansen we honoreren, waar aanvullende informatie voor nodig is of welke kansen afvallen. Zo weet u wat er met uw idee gebeurt.

Nota van Uitgangspunten

De nota is een goed vertrekpunt, maar nog niet compleet. Zo moet bijvoorbeeld de veiligheidsopgave nog worden toegevoegd: Wat is op welke plek precies het probleem? Eerder is dat al wel globaal bepaald. Vaststelling gebeurt daarom begin volgend jaar door het dagelijks bestuur van het waterschap.

In onze Nota van Antwoord (pdf, 885 kB) hebben we beschreven wat we met uw reactie hebben gedaan, die u heeft ingediend tijdens de informatieavond of bij een andere bijeenkomst van het waterschap.

Piping proefveld bij Amerongen

Pompproef bij Ameronger Stuw

Het faalmechanisme piping is de grootste uitdaging voor de dijkverbetering tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Om te kunnen bekijken hoe groot het pipingsprobleem is en welke verbetermaatregelen er straks nodig zijn, voert het waterschap op dit moment een pompproef uit.

Bij dijkpaal 36, ten oosten van de stuw, wordt met een pomp de grondwaterstand kunstmatig verlaagd. De verlaging wordt gemeten met peilbuizen. Hiermee doen we kennis op over de samenstelling van de grondlagen en het gedrag van de ondergrond.

Zandmonsters en korrelfractie

We onderzoeken niet alleen de doorlatendheid van de zandlaag, maar ook de zandkorrels zelf. Bekeken wordt hoe makkelijk de korrels door de waterstroom worden meegenomen. Uittredend water alleen is niet direct een probleem. Pas wanneer er grote hoeveelheden zand meegespoeld worden, kan dit tot falen van de dijk leiden. Een proef op deze schaal is uniek in Nederland.

pompproef bij stuw Amerongen - doorsnede

Samen voor een mooie dijk

Startbijeenkomst bewonersgroep

Op de foto de deelnemers en organisatoren van de eerste bijeenkomst op zaterdag 16 juni 2018. Niet alle deelnemers staan op deze foto.

Ontwerpgroep van bewoners denkt mee over de plannen

Een dertigtal belanghebbenden zoals bewoners, agrariërs, vertegenwoordigers van natuur-, milieu- en recreatieorganisaties, hebben zich na onze oproep in het voorjaar aangemeld om mee te denken over het veiliger en mooier maken van de dijk. Deze zogenaamde ontwerpgroep heeft zich uitgesproken voor een meedenkperiode van langere tijd. We zijn erg blij met deze meedenkers. Want juist de kennis van direct betrokkenen is van belang voor het waterschap om tot een goed plan te komen.

De komende twee jaar onderzoeken we wat de beste oplossing is voor het versterken van de dijk. In die tijd komt de ontwerpgroep ongeveer 8 tot 10 keer bij elkaar. Als het kan willen we onze dijk niet alleen sterker, maar ook mooier maken. Wilt u ook meedenken? Dat kan dat op de openbare informatieavonden. De eerstvolgende vindt plaats in het voorjaar van 2019.

Verslagen bijeenkomsten ontwerpgroep

Wie kunt u aanspreken?

Voor vragen of meer informatie over dit deelproject kunt u terecht bij onze hoogheemraad Els Otterman.

Onze contactpersoon voor omgevingsvragen is Jannes van Hove, T 06-27090415. Voor technische vragen kunt u terecht bij Koen van Korlaar, 06-11614770

els_otterman_wn_2      pasfoto_jannes_site

Meer informatie & documentatie

Voor meer informatie over de bewonersbijeenkomsten of de ontwerpgroep kunt u bellen met Jannes van Hove, 06-27090415 of Evelien Mewe, 06-11614721. U kunt ook mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de verschillende onderzoeksrapporten of achtergronddocumentatie kunt u deze ook bij ons opvragen.

In onze digitale nieuwsbrief leest u meer over ons project.

Presentaties bijeenkomsten