Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen

Panoramafoto Lekdijk

Overzichtskaart

Plangebied Wijk bij Duurstede-Amerongen

Het traject Wijk bij Duurstede-Amerongen heeft een lengte van 11 kilometer en loopt vanuit het oosten, net buiten de bebouwde kom van Amerongen, tot aan de Prinses Irenesluis in het westen.

Piping proefveld bij Amerongen

Pompproef bij Ameronger Stuw

Het faalmechanisme piping is de grootste uitdaging voor de dijkverbetering tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Om te kunnen bekijken hoe groot het pipingsprobleem is en welke verbetermaatregelen er straks nodig zijn, voert het waterschap op dit moment een pompproef uit.

Bij dijkpaal 36, ten oosten van de stuw, wordt met een pomp de grondwaterstand kunstmatig verlaagd. De verlaging wordt gemeten met peilbuizen. Hiermee doen we kennis op over de samenstelling van de grondlagen en het gedrag van de ondergrond.

Zandmonsters en korrelfractie

We onderzoeken niet alleen de doorlatendheid van de zandlaag, maar ook de zandkorrels zelf. Bekeken wordt hoe makkelijk de korrels door de waterstroom worden meegenomen. Uittredend water alleen is niet direct een probleem. Pas wanneer er grote hoeveelheden zand meegespoeld worden, kan dit tot falen van de dijk leiden. Een proef op deze schaal is uniek in Nederland.

pompproef bij stuw Amerongen - doorsnede

Ontwerpgroep met dijkwerkers van start gegaan

Deelnemers ontwerpgroep dijkversterking

Op de foto de deelnemers aan de eerste ontwerpbijeenkomst. Niet alle deelnemers staan op deze foto.

Meedenken over de plannen

Zaterdag 16 juni 2018 vond de eerste ontwerpbijeenkomst plaats voor de dijkversterkingsplannen tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Een dertigtal belanghebbenden zoals bewoners, agrariërs, vertegenwoordigers van natuur-, milieu- en recreatieorganisaties, hebben zich na onze oproep in het voorjaar aangemeld om mee te denken over het veiliger en mooier maken van de dijk. Deze zogenaamde ontwerpgroep heeft met elkaar kennis gemaakt. Ook is kenbaar gemaakt wat ieders belangen en wensen zijn. De betrokkenen hebben zich uitgesproken voor een meedenkperiode van langere tijd. We zijn erg blij met deze meedenkers. Want juist de kennis van direct betrokkenen is van belang voor het waterschap om tot een goed plan te komen.

Samen voor een mooie dijk

De komende twee jaar onderzoeken we wat de beste oplossing is voor het versterken van de dijk. In die tijd komt de ontwerpgroep ongeveer 8 tot 10 keer bij elkaar. Als het kan willen we onze dijk niet alleen sterker, maar ook mooier maken. Wilt u ook meedenken? Dat kan dat op de openbare informatieavonden. De eerstvolgende vindt plaats in oktober.

Informatie & documentatie

Voor meer informatie over de bewonersbijeenkomsten of de ontwerpgroep kunt u bellen met Jannes van Hove, 06-27090415 of Evelien Mewe, 06-11614721. U kunt ook mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de verschillende onderzoeksrapporten of achtergronddocumentatie kunt u deze ook bij ons opvragen.

Presentaties bijeenkomsten Ontwerpgroep

Verslagen bijeenkomsten Ontwerpgroep

Deelnemen aan de ontwerpgroep

Wie kunt u aanspreken?

Voor vragen of meer informatie over dit deelproject kunt u terecht bij onze hoogheemraad Els Otterman.

Onze contactpersoon voor omgevingsvragen is Jannes van Hove, T 06-27090415. Voor technische vragen kunt u terecht bij Koen van Korlaar, 06-11614770

els_otterman_wn_2      pasfoto_jannes_site

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

Zoeken naar de beste oplossingen

In een ontwerpgroep zoeken we samen met bewoners naar de beste oplossing voor het versterken van de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. In het najaar organiseren we een informatiebijeenkomst. Iedereen die geïnteresseerd is in het project en de voortgang daarvan, is welkom op deze bijeenkomst. Lees in onze digitale nieuwsbrief hoe u mee kunt doen met het waterschap.

Planning voor de komende twee jaar

Eerst verzamelen we alle benodigde informatie. Daarna brengen we alle mogelijke ontwerpoplossingen in beeld en bekijken we welke het meest kansrijk zijn. Uiteindelijk blijft de beste oplossing over. Na elke belangrijke stap houden we een openbare informatiebijeenkomst.