Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen

Panoramafoto Lekdijk

Verhalen maken de dijk!

Verhaallijn - afbeelding kern Wijk bij Duurstede

Op 13 februari organiseerde het waterschap twee erfgoedbijeenkomsten, één in Amerongen en één in Wijk bij Duurstede, om verhalen over de dijk op te halen. Die verhalen willen we gebruiken om de geschiedenis van de dijk bij de uitvoering van de dijkversterking zichtbaar te maken.

900 jaar Nederrijn- en Lekdijk

De dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen heeft een unieke geschiedenis. Er zijn vele bijzondere verhalen verbonden aan deze dijk. Verhalen over 900 jaar wonen en werken aan de dijk. Bewoners uit het gebied namen foto’s, brieven en kaarten mee naar de bijeenkomsten en vertelden wat zij belangrijk vinden en waar zij herinneringen aan hebben.

De Tweede Wereldoorlog was een vaak terugkerend onderwerp. Zo is bijvoorbeeld een bewaker van kamp Amersfoort op één van de boerderijen aan de dijk in mei 1945 gevangen genomen. En er is verteld over de ‘pilotenroute’ voor geallieerde piloten die vochten bij de Slag om Arnhem. Dankzij deze route werden zij via de Ridderhofstad Natewisch veilig naar de Betuwe gesmokkeld.

Zo kwamen meer bijzondere verhalen naar boven. Over schilders die in het veerhuis van Wijk bij Duurstede verbleven; arbeiders die met het Veer naar de steenfabriek De Lunenburg gingen; het dijkleger; de oorspronkelijke inlaatsluis van de Kromme Rijn, die nog altijd in het dijktalud bij Kasteel Wijk bij Duurstede ligt en het hoogwater van 1998, toen de kade bij Kasteel Amerongen net niet is doorgebroken.

Erfgoedverhalen 13 februari 2019

Geschiedenis zichtbaar maken

De verhalen willen we zoveel mogelijk inpassen in onze plannen voor de dijkversterking. Waardevol erfgoed behouden en de geschiedenis van de dijk waar mogelijk zichtbaar en beleefbaar maken.

Samen aan de slag

Plangebied Wijk bij Duurstede-Amerongen

Op 21 februari ondertekenden onze bestuurder Els Otterman met de Utrechtse gedeputeerde Mariëtte Pennarts, de wethouders Gerrit Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) en Hans Marchal (Wijk bij Duurstede) en de heer Jos van Hees van Rijkswaterstaat een intentieovereenkomst.

De bestuurders zien dat de dijkversterking kansen biedt om het gebied niet alleen veiliger, maar ook mooier te maken. Deze kansen zien zij vooral op de thema's: waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, ecologie, verkeersveiligheid en cultuurhistorie. Met het ondertekenen van deze overeenkomst committeren zij zich aan verdere samenwerking.

Ondertekening intentieovereenkomst op 21 februari 2019

Hoe gaan we verder?

Samen met de bewonersgroep zijn we bezig met het ontwerpen van oplossingen. Rond de zomer van 2019 leggen we de oplossingen die het meest kansrijk zijn vast. Dan nodigen we u uit om met ons mee te denken welke oplossing u het meest aanspreekt. Zo komen we samen tot het beste plan.

Kansen en ideeën voor dijkontwerp

Op de informatieavond van 8 oktober 2018 in Amerongen hebben bewoners meegedacht over de zogenaamde  Nota van Uitgangspunten voor ons dijkproject. In deze nota leest u wat de huidige situatie is en welke uitgangspunten we voor dit dijkproject hanteren.

Bestuurders van het waterschap, de provincie Utrecht en de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben op 8 november besproken, of in de nota voldoende rekening wordt gehouden met alle belangen. Daarbij hebben zij bekeken welke gezamenlijke raakvlakken er zijn, met als basis de waterveiligheid.

Koppelkansen

De bestuurlijke partners zijn van mening, dat er ruimte moet zijn om goede initiatieven met een breder belang, zoals bijvoorbeeld een wandelpad of extra bankjes, te kunnen honoreren. Op de koppelkansenkaart van de digitale nota vindt u een overzicht van verschillende kansen en ideeën die tot nu toe zijn ingediend. Alle zorgpunten, wensen en koppelkansen worden door de projectorganisatie geregistreerd.

We waarderen het enorm dat er al heel veel ideeën en kansen zijn ingediend. Bij iedere stap in de dijkversterking stelt het bestuur van het waterschap vast welke kansen we honoreren, waar aanvullende informatie voor nodig is of welke kansen afvallen. Zo weet u wat er met uw idee gebeurt.

In onze Nota van Antwoord (pdf, 885 kB) hebben we beschreven wat we met uw reactie hebben gedaan, die u heeft ingediend tijdens de informatieavond of bij een andere bijeenkomst van het waterschap.

Nota van Uitgangspunten

De nota is een goed vertrekpunt, maar nog niet compleet. Zo moet bijvoorbeeld de veiligheidsopgave nog worden toegevoegd: Wat is op welke plek precies het probleem? Eerder is dat al wel globaal bepaald. Vaststelling gebeurt eind maart door het dagelijks bestuur van het waterschap.

Ambities partijen

In de bijeenkomst van de bewonersgroep, de zogenaamde Ontwerpgroep, van 22 januari jl. hebben een aantal partijen en belangenorganisaties hun ambities kenbaar gemaakt. Waar zien zij kansen om 'werk met werk' te maken waneer de dijkversterking wordt uitgevoerd? En wat zijn hun zorgpunten? Dit leest u in het verslag (pdf, 198 kB) van deze bijeenkomst. De verschillende ambities zijn samengevat in een verkort overzicht (pdf, 74 kB).

Ambitiepuzzel

De presentaties van de verschillende organisaties kunt u hieronder inzien.

  1. Waterschap (pdf, 486 kB)
  2. Gemeente Wijk bij Duurstede (pdf, 1.9 MB)
  3. Gemeente Utrechtse Heuvelrug (pdf, 265 kB)
  4. LTO afdeling Kromme Rijn-Heuvelrug (pdf, 36 kB)
  5. Provincie Utrecht (pdf, 605 kB)
  6. Project Lunenburgerwaard (provincie Utrecht) (pdf, 1.9 MB)
  7. Staatsbosbeheer (pdf, 1 MB)
  8. Rijkswaterstaat (pdf, 703 kB)

Samen voor een mooie dijk

Bewonersgroep denkt mee

Op de foto de deelnemers en organisatoren van de eerste bijeenkomst op zaterdag 16 juni 2018. Niet alle deelnemers staan op deze foto.

Ontwerpgroep van bewoners denkt mee over de plannen

Een dertigtal belanghebbenden zoals bewoners, agrariërs, vertegenwoordigers van natuur-, milieu- en recreatieorganisaties, hebben zich na onze oproep in het voorjaar van 2018 aangemeld om mee te denken over het veiliger en mooier maken van de dijk. Deze zogenaamde ontwerpgroep heeft zich uitgesproken voor een meedenkperiode van langere tijd. We zijn erg blij met deze meedenkers. Want juist de kennis van direct betrokkenen is van belang voor het waterschap om tot een goed plan te komen.

De komende twee jaar onderzoeken we wat de beste oplossing is voor het versterken van de dijk. In die tijd komt de ontwerpgroep ongeveer 8 tot 10 keer bij elkaar. Als het kan willen we onze dijk niet alleen sterker, maar ook mooier maken. Wilt u ook meedenken? Dat kan op de openbare informatieavonden. De eerstvolgende vindt plaats op 3 september 2019.

Verslagen bijeenkomsten ontwerpgroep

Ontwerpgroep-nw

Wie kunt u aanspreken?

Voor vragen of meer informatie over dit deelproject kunt u terecht bij onze hoogheemraad Els Otterman.

Onze contactpersoon voor omgevingsvragen is Jannes van Hove, T 06-27090415.

els_otterman_wn_2      pasfoto_jannes_site

Meer informatie & documentatie

Voor meer informatie over de bewonersbijeenkomsten of de ontwerpgroep kunt u bellen met Jannes van Hove, 06-27090415 of Evelien Mewe, 06-11614721. U kunt ook mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de verschillende onderzoeksrapporten of achtergronddocumentatie kunt u deze ook bij ons opvragen.

In onze digitale nieuwsbrief leest u meer over ons project.

Presentaties bijeenkomsten