Baggeren watergangen Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck

Baggeren watergangen Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gestart met baggeren van diverse watergangen in Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck. Deze watergangen liggen in de gemeenten Zeist en Bunnik. De werkzaamheden duren volgens planning tot en met het najaar 2016.

Baggerwerk, waarom?

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

Bij het baggeren maakt de aannemer gebruik van graafmachines, schuifboten of zuigboten. Vrijkomende baggerspecie wordt op de kant verwerkt, afgevoerd met vrachtwagens, of getransporteerd via een persleiding naar een weilanddepot. De methode van baggeren en transport verschilt per locatie en staat aangegeven op de tekening te baggeren watergangen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer De Heer land en water uit Polsbroek.
Tijdens het baggeren is er toezicht door een ecoloog.
Tijdens de uitvoering wordt er alles aan gedaan om overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken door het transport over de weg en nabij de overslaglokaties. Wij vragen hiervoor uw begrip. Inwoners die te maken krijgen met werkzaamheden in de directe nabijheid van hun perceel, krijgen persoonlijk bericht.

Foto schuifboot baggeren diverse watergangen in Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck

Foto Schuifboot

Meer weten?

Bel onze toezichthouder Bart Boekee via telefoon: (030) 209 73 61.

Planning

Onderstaand staat de globale planning van de werkzaamheden aangegeven. Een deel van de werkzaamheden is inmiddels al gereed.

Op de bijgevoegde tekening staan de nummers van de te baggeren monstervakken aangegeven.

Te baggeren monstervakken Periode (weeknrs)
Monstervak 9, 12 t/m 15 Gereed
Monstervak 1, 3 en 4 Week 22 t/m 28
Monstervak 2 Week 25 t/m 27
Monstervak 5 t/m 8 Week 42 t/m 43
Monstervak 10 Week 28
Monstervak 11 Nader te bepalen

Te baggeren watergangen in Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck

te baggeren watergangen