Aanleg alternatief tracé duiker Blikkenburgervaart in Zeist

De omgeving en stedelijke kern van Zeist wordt van water voorzien door aanvoer vanuit de Kromme Rijn. Het water wordt via de Rijnwijkse wetering en de Blikkenburgervaart aangevoerd.

Tussen de Rijnwijkse wetering en de Blikkenburgervaart ligt een duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) met een lengte van 500 meter. Deze duiker verkeert in een slechte staat van onderhoud en is bovendien te krap gedimensioneerd om, na een overstort (Een overstort is een uitlaatklep voor het riool. Bij hevige regenval komt bij gemengde rioolstelsels het water via een overstort in het oppervlaktewater. Dat is nodig omdat het water anders op straat komt te staan of ongewenst bij mensen in huis komt.) van de riolering, de vereiste hoeveelheid water te kunnen doorvoeren.

Waarom en wat

Er is een projectplan opgesteld waarin is opgenomen dat de huidige duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) moet worden vervangen door een nieuwe, grotere duiker of, als dit mogelijk is, te vervangen door een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten). Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat het aanbrengen van een watergang de voorkeur heeft.

Werkwijze

Er wordt een nieuwe primaire watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) aangelegd. De werkzaamheden bevinden zich op particulier terrein. Met de perceeleigenaren is overeenstemming bereikt. Een deel van het terrein waar de werkzaamheden plaats vinden is toegankelijk voor publiek. Hier wordt tijdens uitvoering rekening mee gehouden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Niels Damme, niels.damme@hdsr.nl, 030 209 38 62.

Bijzonderheden

Voor de werkzaamheden is een omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente Zeist. Hierop is een bezwaarschrift ingediend door werkgroep Natuurlijk Zeist. Over dit bezwaarschrift is nog contact tussen de jurist van HDSR en de gemeente Zeist

Voor de werkzaamheden is een vergunning natuur en landschap aangevraagd bij de provincie (VNL).

Voor dit project is een projectplanprocedure doorlopen.

Relatie met andere projecten

Er is geen relatie met andere projecten.

Planning

De planning is nog niet bekend in verband met een bezwaarschrift Omgevingsvergunning.

Uitvoering

De uitvoering wordt nog nader bepaald.