Kansrijke alternatieven

Het projectteam heeft drie alternatieven benoemd voor het verbeteren van de dijk en de weg langs de Meije. Hieronder staan de drie varianten met uitleg.

De komende tijd werkt het projectteam deze drie alternatieven verder uit. Het projectteam onderzoekt bijvoorbeeld welke alternatieven waar wel en niet passen, welke voordelen en nadelen er zijn per alternatief en wat de kosten zijn voor de uitvoering en het beheer en onderhoud. Op basis van deze informatie maakt het projectteam eind van dit jaar een keuze. Deze keuze is dan de basisoplossing voor het gehele tracé.

In de volgende fase (2019) werken we dit verder in detail uit. Voor lastige situaties, waar de basisoplossing niet past, wordt maatwerk geleverd. Wij zullen de overwegingen hierover afstemmen met de klankbordgroep. De planning is om de keuze van de projectgroep in het eerste kwartaal van 2019 voor te leggen aan de bestuurders van de gemeente Woerden en het waterschap, zodat zij hierover een besluit kunnen nemen.

Variant 1: Ruimte voor de dijk

Ophogen weg en dempen sloot

Om te voldoen aan de waterveiligheid moet een dijk een bepaalde hoogte hebben en voldoen aan eisen voor stabiliteit van de dijk. Op dit moment is de dijk langs de Meije op diverse plekken te laag. Een mogelijkheid om dit op te lossen is het ophogen van de weg. Een oplossing voor het stabiliteitsprobleem is het lokaal dempen van de sloot langs de weg. Dit kan alleen op plaatsen waar hier ruimte voor is.

Ruimte voor de dijk klein

Variant 2: Oplossen binnen eigendomsgrenzen

Ophogen weg met stabiliteitsscherm in de sloot

Om het benodigde ruimtegebruik te beperken en binnen de huidige eigendomssituatie te blijven, kan gekozen worden voor een stabiliteitsscherm in de berm van de sloot. Dit scherm is in de definitieve situatie niet zichtbaar.

Oplossing binnen eigendomsgrenzen klein

Variant 3: Constructieve oplossing langs de Meije

Damwand langs het water van de Meije

Met een damwand direct langs de oever van de Meije lossen we beide problemen in één keer op. Een damwand neemt namelijk de waterkerende functie over, en daarmee is de weg geen dijk meer. De damwand steekt circa 40 cm boven het water uit. De weg hoeft niet opgehoogd te worden als we een damwand plaatsen langs de Meije.

Constructieve oplossing langs de meije klein