Project Grechtkade west

Aanleiding

De drie kerntaken van het waterschap, veilige dijken, droge voeten en schoon water komen in het project Grechtkade West samen: een kadeverbetering in combinatie met de aanleg van een waterbergingsgebied en natuurvriendelijke oevers.

In 2014 heeft het waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de hoogte en stabiliteit van de kering en deze getoetst aan de veiligheidsnormen. De kade voldeed niet. De kade ligt ook in een gebied met veel veen in de ondergrond waardoor de kade continue zakt.

Door klimaatverandering is er ook behoefte aan extra waterbergingscapaciteit ten tijden van overvloedige neerslag. Tijdens piekbuien kan overtollig water tijdelijk worden opgevangen in speciaal aangelegde gebieden en wordt wateroverlast zoveel mogelijk beperkt. Een aanvullende opgave in dit project is om langs de bestaande teensloten en een nieuw aan te leggen watergang, natuurvriendelijke oevers aan te leggen om de natuurwaarde in het veenweidegebied te versterken.

Stand van zaken

De projectplanprocedure voor de kade en de nieuwe natuurvriendelijke oever is afgerond.

Op dit moment ligt het projectplan voor het waterbergingsgebied ter inzage. Van 13 november tot en met 24 december kunt u een zienswijze indienen.

Elders op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Parallel daaraan zijn de voorbereidingen voor het aanbesteden van de uitvoering in volle gang. De uitvoering zal waarschijnlijk heel 2018 in beslag nemen. De westelijke kade van de Grecht zal hierna weer helemaal klaar zijn voor de toekomst!

Noordse woelmuis

Planning

13 nov - 24 dec 2017          inspraak projectplan waterbergingsgebied

Eind november 2017           aanbesteden en selectie aannemer

1e kwartaal 2018               start uitvoering kade en nvo

1e kwartaal 2018              vaststellen projectplan waterberging en start aanleg

2018-2020                       uitvoeren werkzaamheden

grechtkade