HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Project Grechtkade west

Aanleiding

De drie kerntaken van het waterschap, veilige dijken, droge voeten en schoon water komen in het project Grechtkade West samen: een kadeverbetering in combinatie met de aanleg van een waterbergingsgebied en natuurvriendelijke oevers.

In 2014 heeft het waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de hoogte en stabiliteit van de kering en deze getoetst aan de veiligheidsnormen. De kade voldeed niet. De kade ligt ook in een gebied met veel veen in de ondergrond waardoor de kade continue zakt.

Door klimaatverandering is er ook behoefte aan extra waterbergingscapaciteit ten tijden van overvloedige neerslag. Tijdens piekbuien kan overtollig water tijdelijk worden opgevangen in speciaal aangelegde gebieden en wordt wateroverlast zoveel mogelijk beperkt. Een aanvullende opgave in dit project is om langs de bestaande teensloten en een nieuw aan te leggen watergang, natuurvriendelijke oevers aan te leggen om de natuurwaarde in het veenweidegebied te versterken.

Stand van zaken

Alle benodigde onderzoeken zoals het flora en fauna onderzoek, bodemkwaliteit onderzoek en cultuurhistorisch onderzoek, zijn afgerond. De benodigde vergunningaanvragen zijn ingediend.

Tussen 6 juni en 18 juli 2017 lag het projectplan ter inzage. Elders op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Parallel daaraan zijn de voorbereidingen voor het aanbesteden van de uitvoering in volle gang. Naar verwachting zal de selectie van een aannemer na de zomer klaar zijn, waarna in het najaar de werkzaamheden beginnen. De uitvoering zal waarschijnlijk heel 2018 in beslag nemen. De westelijke kade van de Grecht zal hierna weer helemaal klaar zijn voor de toekomst!

Noordse woelmuis

Planning

1e helft 2017                            aanvraagvergunning/ grondverwerving

8 juni t/m 20 juli  2017             projectplan ter inzage

3e kwartaal 2017                      aanbesteden werk en selectie aannemer

4e kwartaal                               start uitvoering werkzaamheden

2018                                        uitvoeren werkzaamheden

grechtkade

Inspraak projectplan kade en natuurvriendelijke oever

De inspraakperiode, waarbij belanghebbenden een zienswijze konden indienen op de plannen voor de kade en de natuurvriendelijke oever, is 20 juli 2017 geëindigd. Op dit moment werkt het waterschap aan een inspraakrapport.

Het projectplan en de bijlagen vindt u hieronder.

Meer weten?

Met vragen of voor informatie kunt u contact opnemen met Koen van Korlaar, (030) 634 5700, korlaar.k@hdsr.nl of met  Peggy Leemans, (06)20436119 of Peggy.Leemans@anteagroup.com

Hieronder vindt u de presentatie en het verslag van de informatieavond van 21 januari 2016.