Hoogwatervoorzieningen Oud-Kamerik

Na een uitgebreide voorbereidingsperiode is in 2011 de uitvoering gestart, maar kwam deze eind 2011 stil te liggen. Dit leidde tot hernieuwd overleg met vele betrokkenen, bebouwingsonderzoek van de lintbebouwing en aanpassingen van het ontwerp. Er zijn een ontwerp-projectplan en een ontwerp-peilbesluit opgesteld en ter visie gelegd. Hierop zijn enkele zienswijzen (bezwaren) ingediend, welke zijn behandeld. In oktober 2013 zijn het projectplan en het peilbesluit definitief door het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld. De uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de hoogwatervoorzieningen langs de Van Teylingenweg en de Grechtkade zijn inmiddels van start gegaan. De bebouwing in de polder(s) is individueel beoordeeld. Waar nodig zullen individuele voorzieningen worden getroffen.

Aanleiding project / doel

Het kunnen voldoen aan het in te stellen peilbesluit voor het peilgebied Kamerik West en Oost volgens het in 2013 vastgestelde projectplan en peilbesluit.

Werkomschrijving

De maatregelen bestaan globaal uit het aanleggen van nieuwe duikers, het aanbrengen van grote en kleinere overstorten/inlaten en het maken van diverse peilscheidingsconstructies/dammen.

Relatie met andere projecten

In het gebied van Oud-Kamerik worden ook andere werkzaamheden uitgevoerd zoals het (ver)graven van watergangen en het realiseren van een kruisingsconstructie tussen de Kamerikse Wetering en de maalvliet naar het nieuwe gemaal. Hierover kunt u lezen in andere projectomschrijvingen.