Hoogwatervoorzieningen Oud-Kamerik

Na een uitgebreide voorbereidingsperiode is in 2011 de uitvoering gestart, maar kwam deze eind 2011 stil te liggen. Dit leidde tot hernieuwd overleg met vele betrokkenen, bebouwingsonderzoek van de lintbebouwing en aanpassingen van het ontwerp. Er zijn een ontwerp-projectplan en een ontwerp-peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) opgesteld en ter visie gelegd. Hierop zijn enkele zienswijzen (bezwaren) ingediend, welke zijn behandeld. In oktober 2013 zijn het projectplan en het peilbesluit definitief door het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap vastgesteld. De uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de hoogwatervoorzieningen langs de Van Teylingenweg en de Grechtkade zijn inmiddels van start gegaan. De bebouwing in de polder(s) is individueel beoordeeld. Waar nodig zullen individuele voorzieningen worden getroffen.

Aanleiding project / doel

Het kunnen voldoen aan het in te stellen peilbesluit voor het peilgebied Kamerik West en Oost volgens het in 2013 vastgestelde projectplan en peilbesluit.

Werkomschrijving

De maatregelen bestaan globaal uit het aanleggen van nieuwe duikers, het aanbrengen van grote en kleinere overstorten (Een overstort is een uitlaatklep voor het riool. Bij hevige regenval komt bij gemengde rioolstelsels het water via een overstort in het oppervlaktewater. Dat is nodig omdat het water anders op straat komt te staan of ongewenst bij mensen in huis komt.)/inlaten en het maken van diverse peilscheidingsconstructies/dammen.

Relatie met andere projecten

In het gebied van Oud-Kamerik zijn ook andere werkzaamheden uitgevoerd zoals het (ver)graven van watergangen en het realiseren van een kruisingsconstructie tussen de Kamerikse Wetering en de maalvliet naar het nieuwe gemaal.

Meer weten?

Bel onze projectmedewerker Arjan Koerhuis,  tel. (030) 634 57 00

Planning

Alle werkzaamheden zijn gereed. Deze zomer gaan we controleren of alle kunstwerken (dammen en stuwen) functioneren.  Het waterpeil blijft in 2020 ingesteld op het huidige praktijkpeil (NAP -2,12 m).

Het peilgebied omvat de polder Oud-Kamerik in de gemeente Woerden en Nieuwkoop.