NVO Slimmenwetering

Het waterschap wil de ecologie en waterkwaliteit in de Slimmenwetering verbeteren door de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk geweest.

Stand van zaken

Het projectplan heeft ter inzage gelegen van 30 mei t/m 11 juli 2019. Betrokken eigenaren of omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd over de procedure. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.
Op 27 augustus 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.

Inrichtingsplan

Natuurvriendelijke oevers worden aangelegd zodat een natuurlijkere overgang van land naar water ontstaat die zorgt voor een gevarieerde en soortenrijke oeverzone, waardoor het zuiverend vermogen van de watergang toeneemt. Door de aanleg van deze NVO op eigendom van Staatsbosbeheer worden geen agrarische gronden uit bedrijf genomen, maar wordt wel gezorgd voor verbetering van de waterkwaliteit in de polder.

Zie bijlagen bij projectplan.

Meer informatie?

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl

Samenhang met Toekomstbestendige Oevers Slimmenwetering

Naast de aanleg van de natuurvriendelijke oever door het waterschap is de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen bezig met de uitvoer van het project “Toekomstbestendige Oevers Slimmen Wetering”. In dit project worden agrariërs die grenzen aan de Slimmenwetering gevraagd om te participeren in een toekomstbestendige oever. Waarbij er meerder opties zijn om de oever te herstellen, met aandacht voor ecologie, waterkwaliteit, doorstroming, waterberging en versteviging.

De natuurvriendelijke oever die op eigendom van Staatsbosbeheer aangelegd gaat worden is een separaat project; het is geen onderdeel van het project “Toekomstbestendige Oevers”. Het waterschap voert dit project uit vanwege de opgave uit de twee KRW planperiode, met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren.