Natuurvriendelijke oever Slimmenwetering

Het waterschap wil de ecologie en waterkwaliteit in de Slimmenwetering verbeteren door de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk geweest.

Stand van zaken

Het projectplan heeft in de zomer van 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Op 27 augustus 2019 is het plan definitief geworden.

De uitvoering van de werkzaamheden start eind januari 2020. De werkzaamheden duren vier weken.

Goed voor waterkwaliteit

Natuurvriendelijke oevers (NVO's) zorgen voor een natuurlijkere overgang van land naar water. Zo onstaat een gevarieerde en soortenrijke oeverzone, waar veel planten en dieren een leefomgeving vinden. Door deze verscheidenheid aan flora en fauna neemt het zuiverend vermogen van de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) toe.

Door de aanleg van deze oever op eigendom van Staatsbosbeheer worden geen agrarische gronden uit bedrijf genomen, maar realiseren we wel een verbetering van de waterkwaliteit in de polder.

Onder het kopje 'Projectplan' vindt u de documenten.

Samenhang met Toekomstbestendige Oevers Slimmenwetering

Naast de aanleg van de natuurvriendelijke oever door het waterschap is de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen bezig met de uitvoer van het project “Toekomstbestendige Oevers Slimmen Wetering”. In dit project worden agrariërs die grenzen aan de Slimmenwetering gevraagd om te participeren in een toekomstbestendige oever. Waarbij er meerder opties zijn om de oever te herstellen, met aandacht voor ecologie, waterkwaliteit, doorstroming, waterberging (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden) en versteviging.

De natuurvriendelijke oever die op eigendom van Staatsbosbeheer aangelegd gaat worden is een separaat project; het is geen onderdeel van het project “Toekomstbestendige Oevers”. Het waterschap voert dit project uit vanwege de opgave uit de twee KRW planperiode, met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren.

Meer informatie?

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl