Extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid

Huidige situatie

De peilgebieden Gerverscop en Teckop-Zuid worden van water voorzien vanuit de Teckopse Molenvliet. De inlaatcapaciteit van de huidige inlaten voldoet niet aan de aanvoernorm van het waterschap, waardoor in droge periodes onvoldoende water kan worden aangevoerd waardoor het waterniveau in de sloten te ver kan dalen.

Te maken werk

Om de inlaatmogelijkheden van water uit de Teckopse Molenvliet richting de achter gelegen peilgebieden te verbeteren, worden de bestaande inlaten verruimd en geautomatiseerd. Daarnaast wordt, daar waar nodig om het water door te voeren naar de achtergelegen peilgebieden, de sloot verbreed.

Om de vismigratie te bevorderen worden beide inlaten passeerbaar gemaakt voor vissen. Tot slot wordt bij de Hollandse Kade de hoofdwatergang over een traject van 150 meter verlegd. Hiermee wordt aan een perceeleigenaar de mogelijkheid geboden een individuele hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast) aan te leggen om zijn fundering te beschermen.

Op de kaartjes kunt u zien waar welke werkzaamheden zijn gepland.

Voor meer informatie over de voorgenomen werkzaamheden kunt u het ontwerp projectplan raadplegen.

Bijzonderheden

Er zit een groot peilverschil van maar liefst een meter tussen de Teckopse Molenvliet en de achterliggende polders. Om het voor vissen mogelijk te maken stroomopwaarts te zwemmen wordt hier een sluisvispassage aangelegd. Dit is een buis die aan beide uiteinden voorzien is van een automatische schuif. Deze schuiven gaan om de beurt elk kwartier open en dicht. De werking is daarmee vergelijkbaar met een scheepssluis.

Relatie met andere projecten

Het project is een maatregel uit het watergebiedsplan Kamerik & Kockengen.