Hoogwatervoorzieningen en individuele voorzieningen rond Kamerikse Wetering

De collectieve hoogwatervoorzieningen zijn grotendeels gerealiseerd.
Daarnaast worden waar nodig individuele hoogwatervoorzieningen gerealiseerd.

Aanleiding project / doel

Het kunnen voldoen aan het nieuw in te stellen peilbesluit.

Werkomschrijving

De woningen in de lintbebouwing langs de Kameriksewetering zijn in een hoogwatervoorziening opgenomen. Op enkele plaatsen is dit nog niet gelukt omdat eigenaren niet wilden meewerken. Het waterschap wil in 2014, na overleg met de betreffende eigenaren, ook de laatste woningen/boerderijen in een collectieve hoogwatervoorziening opnemen.

De bebouwing die in de polder(s) ligt is individueel onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat bij een vrij groot deel van de bebouwing het waterschap geen verantwoordelijkheid heeft en er geen individuele hoogwatervoorzieningen aangebracht worden. Bij een deel van de bebouwing heeft het waterschap wel een (mede)verantwoordelijkheid. Voor deze bebouwing is in 2013 een vervolgonderzoek ingezet. Daarna zal, mede in overleg met de eigenaren, het type maatregel besproken en gerealiseerd worden.

De collectieve hoogwatervoorzieningen zijn gerealiseerd door het aanbrengen van peilscheidingsconstructies, het leggen c.q. vervangen van inlaatduikers en het leggen van grote duikers in de Van Teijlingenweg en de Mijzijde. Ook zijn er verschillende overstorten aangelegd.

Bijzonderheden

Bij de individuele bebouwing worden de eventueel te realiseren maatregelen afgestemd op de bebouwing, de staat van de funderingen en de omgeving van de locatie.

Relatie met andere projecten

Langs de randen van het gebied zijn inlaat- en overstortvoorzieningen gerealiseerd. Deze voorzieningen zijn omschreven in andere projectbeschrijvingen.

Het grootste deel van het gebied wordt in de toekomst bemalen door een nieuw gebouwd gemaal aan de Houtkade. Voor informatie over dit gemaal wordt verwezen naar een andere projectbeschrijving.

Meer weten?

Bel onze projectmedewerker Johan Leguijt via telefoon (030) 209 73 61.

Planning

Verwacht wordt dat in de loop van 2014 duidelijk is welke maatregelen ten behoeve van de individuele bebouwing nodig zijn en op welke wijze deze worden uitgevoerd.

Wat betreft de nog te realiseren delen van de collectieve hoogwatervoorziening in de lintbebouwing wil het waterschap in 2014 de laatste woningen/boerderijen in een collectieve hoogwatervoorziening opnemen. Hierbij speelt de medewerking van eigenaren echter een grote rol.
Hoogwatervoorzieningen en individuele voorzieningen rond Kamerikse Wetering locatie
Het peilgebied omvat de polders rond Kanis en Kamerik in de gemeente Woerden.