Dijkverbetering Oude Rijn Zuidzijde Nieuwerbrug

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is in 2015 begonnen met het maken van een eerste ontwerp voor de verbetering van de dijk aan de zuidzijde van de Oude Rijn bij Nieuwerbrug en langs Barwoutswaarder. Een deel van die dijk voldoet namelijk niet aan de veiligheidsnormen. Hoewel het lang geleden is dat de dijken van de Oude Rijn overstroomd of doorgebroken zijn, verwachten we dat vanwege klimaatverandering er vaker hoge waterstanden op de Oude Rijn zullen optreden. Het risico van een dijkdoorbraak neemt daardoor toe.

Projectplan

Het waterschap heeft voor dit project een projectplan opgesteld. In het projectplan staat beschreven welke maatregelen er nodig zijn om de dijk te verbeteren. Op de kaarten in de bijlagen van het projectplan staan de ontwerpprofielen nader uitgetekend en zijn de locaties van de maatregelen ingetekend. Het projectplan is vastgesteld door het bestuur.

U kunt de stukken ook digitaal raadplegen.

Aanpak

Het waterschap heeft als voorbereiding op de uitvoering van de dijkverbetering verschillende onderzoeken uitgevoerd. Er is onderzoek uitgevoerd om duidelijk te krijgen waar verbeteringen nodig zijn, maar ook  waar extra aandacht moet zijn voor landschap, cultuurhistorie, archeologie en natuurwaarden. Ook is het onderzoek naar hoogte en stabiliteit van de dijk nader bekeken en is er onderzoek gedaan naar risico op piping (water en zand dat onder de dijk doorstroomt en zo de dijk verzwakt).

Het waterschap werkt zoveel mogelijk samen met bewoners, belangengroepen en overheden. Zo kunnen we gebruik maken van aanwezige gebiedskennis en expertise. Ook is er geïnventariseerd wat de wensen van de betrokken partijen zijn en waar mogelijkheden liggen om werkzaamheden te combineren met andere werkzaamheden die de komende jaren gepland staan. Dat kan kosten besparen en overlast voorkomen.

Informatieavond Nieuwerbrug 7 juli 2016

Op donderdag 7 juli 2016 zijn de inwoners uit Nieuwerbrug e.o. geïnformeerd over de maatregelen.

Hieronder vindt u de presentatie en de vraag- en antwoordlijst van de bewonersavond.

Planning

De uitvoering vindt plaats in 2018 en 2019.

Meer weten?

Bel onze omgevingsmanager dhr. Ane Sybesma via telefoon (030) 209 73 61. Of mail dijkverbetering.ouderijn@hdsr.nl

De belangrijkste maatregelen

Kort samengevat zien de voorgenomen maatregelen er als volgt uit:

  • In Nieuwerbrug wordt er langs de Oude Rijn vanaf de kerk tot de parkeerplaatsen ter hoogte van Hoge Rijn 27 een damwand aangebracht.
  • Op diverse trajecten langs Barwoutswaarder wordt de tussenberm, tussen het fietspad en de weg, opgehoogd met grond. Daarnaast worden er op delen van dit traject kwelschermen geplaatst langs de sloot aan polderzijde. Op dit traject is het noodzakelijk circa 21 bomen te kappen omdat deze een gevaar vormen voor de stabiliteit van de waterkering of de werkzaamheden belemmeren. Het waterschap plaatst bomen hiervoor terug.
  • Op het traject Barwoutswaarder worden vijf zijwatergangen van de Oude Rijn afsluitbaar gemaakt met een klep/kantelstuw.

IMG_6054 voor 216